บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 200 อัตรา (ชาย186อัตรา หญิง14อัตรา)

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 200 อัตรา (ชาย186อัตรา หญิง14อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป 
อายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน35ปี(นับถึงวันสมัคร)
ผู้ชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่150ซม. และขนาดรอบอก 76/79ซม.ขึ้นไป ผู้ชายที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก สูงตั้งแต่160ซม.และรอบอก75/78ซม.
ผู้หญิง สูงตั้งแต่150ซม.มีน้ำหนักตั้งแต่40กก. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 12-23ม.ค.55
สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.เวลา 09.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักฐานประกอบการรับสมัครพนักงานราชการ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)
2. ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
4. สูติบัตร (ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวดและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
9. เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
9.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
9.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
9.3 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
9.4 บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือก ใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)
10. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์งานช่างต่าง ๆ ขอให้แนบเอกสารรับรองความรู้ความสามารถด้านช่างดังกล่าว จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
11. หลักฐาน (ถ้ามี)
11.1 หนังสือรับรองเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดทบ.ซึ่งประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้า หาญ ใช้คำสั่งกองทัพบก
11.2 นักศึกษาวิชาทหาร ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3-5 ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
11.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดทบ. ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการในทบ.มาก่อน ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
11.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. กลุ่มงานบริการ
1.1 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ (เพศชาย จำนวน 21 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น
1.2 ลูกมือช่าง (เพศชาย จำนวน 8 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
1.3 พนักงานธุรการ (เพศหญิง จำนวน 3 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
1.4 พนักงานบริการ (เพศชาย จำนวน 15 อัตรา เพศหญิง จำนวน 6 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 และสำหรับเพศชายต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น
1.5 พนักงานพัสดุ (เพศหญิง จำนวน 4 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
2. กลุ่มงานเทคนิค สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียง
2.1 ช่างสรรพาวุธ (เพศชาย จำนวน 138 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (92 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างโลหะ (12 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (15 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างยานยนต์ (19 อัตรา)
2.2 ช่างโลหะ (เพศชาย จำนวน 4 อัตรา)
2.3 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)