Custom Search

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 200 อัตรา (ชาย186อัตรา หญิง14อัตรา)

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 200 อัตรา (ชาย186อัตรา หญิง14อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป 
อายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน35ปี(นับถึงวันสมัคร)
ผู้ชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่150ซม. และขนาดรอบอก 76/79ซม.ขึ้นไป ผู้ชายที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก สูงตั้งแต่160ซม.และรอบอก75/78ซม.
ผู้หญิง สูงตั้งแต่150ซม.มีน้ำหนักตั้งแต่40กก. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 12-23ม.ค.55
สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.เวลา 09.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักฐานประกอบการรับสมัครพนักงานราชการ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)
2. ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
4. สูติบัตร (ตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวดและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
9. เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)
9.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
9.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
9.3 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
9.4 บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือก ใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)
10. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์งานช่างต่าง ๆ ขอให้แนบเอกสารรับรองความรู้ความสามารถด้านช่างดังกล่าว จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
11. หลักฐาน (ถ้ามี)
11.1 หนังสือรับรองเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดทบ.ซึ่งประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้า หาญ ใช้คำสั่งกองทัพบก
11.2 นักศึกษาวิชาทหาร ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3-5 ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
11.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดทบ. ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการในทบ.มาก่อน ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
11.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว ใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. กลุ่มงานบริการ
1.1 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ (เพศชาย จำนวน 21 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น
1.2 ลูกมือช่าง (เพศชาย จำนวน 8 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
1.3 พนักงานธุรการ (เพศหญิง จำนวน 3 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
1.4 พนักงานบริการ (เพศชาย จำนวน 15 อัตรา เพศหญิง จำนวน 6 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 และสำหรับเพศชายต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น
1.5 พนักงานพัสดุ (เพศหญิง จำนวน 4 อัตรา) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
2. กลุ่มงานเทคนิค สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียง
2.1 ช่างสรรพาวุธ (เพศชาย จำนวน 138 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (92 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างโลหะ (12 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (15 อัตรา)
- สาขาวิชาช่างยานยนต์ (19 อัตรา)
2.2 ช่างโลหะ (เพศชาย จำนวน 4 อัตรา)
2.3 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)
 

89 comments :

แสดงความคิดเห็น

ติดตามข่าวผ่าน Email