Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารม้ารับสมัคร ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา

7 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
 • เสมียน ชกท.710 กองบัญชาการ ศูนย์การทหารม้า (อัตรา ส.อ.)จำนวน  1อัตรา
 • พลขับ ชกท.640 กองพันทหารม้าที่ 22 (อัตรา ส.อ.)จำนวน1 อัตรา

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รวมข่าวการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ประจำปีงบประมาณ 2556

23 ความคิดเห็น
ข่าวการสอบเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ผมได้นำเอารายละเอียดการสอบมารวมไว้ที่ข่าวๆเดียวกันเพื่อให้น้องๆได้โหลดไปอ่าน รายละเอียดและคุณสมบัติคร่าวๆก็คือ 
อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
การศึกษาชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ต้องเป็นทหารกองหนุนที่มาจากทหารกองประจำการของ ทบ.ในเหล่านั้นๆคือ เหล่าราบสมัครได้แต่ส่วนของเหล่าราบ เหล่าม้าสมัครได้ในส่วนของเหล่าม้า เป็นต้น
ไม่รับ กองหนุนจาก นศท.

23 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)ประจำปีงบประมาณ 2556

28 ความคิดเห็น
ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกาลังรบ (เหล่าทหารราบ) จำนวน 200 อัตราบรรจุใน 1 พฤษภาคม 2556 ในปีงบประมาณ 2556 นี้
เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ในการสอบครั้งนี้ ศูนย์การทหารราบ จึงได้จัดทำระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจาปี 2556 ขึ้นมา เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้งเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อาเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
ศูนย์การทหารราบ
ข้อ 1. ความมุ่งหมาย
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุลงในแหน่ง หัวหน้าชุดยิง (ชกท.111) ในหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จานวน 200 อัตรา บรรจุใน 1 พฤษภาคม 2556 โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50

2 ความคิดเห็น
 
 • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556  
 • นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556    
รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร                                      
หมายเหตุ  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้นจำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 ม.ค.56 - 5 เม.ย.56

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เม.ย.56ให้ผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพและ สัมภาษณ์   นำชุดกีฬาและรองเท้า  สำหรับ วิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายมาด้วยในวันที่  19 เม.ย.56

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา

43 ความคิดเห็น
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปีงบประมาณ 2556
1. กล่าวนำ
ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวนทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
2.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 35 อัตราโดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี - โท ในสาขาวิชาที่กำหนด (ผนวก ก)
2.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 328 อัตราโดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) (ผนวก ข)

43 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2556

6 ความคิดเห็น
กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
๒. อายุไม่น้อยกว่า  ๑๕ ปี และไม่เกิน  ๑๘ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑)
๓. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ ปี การศึกษา 2556

4 ความคิดเห็น
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร ๒ ปี  
เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ  ปวส.( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างสำรวจ )  รับรองว่ามีงานทำแน่นอน  โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย  และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556

32 ความคิดเห็น
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก   
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตำแหน่งที่รับสมัครในปีนี้  
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  http://www.radd-atc.com

32 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำหนด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 

 • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, 
 • บัตรประจำตัวประชาชน, 
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, 
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป, 
 • ใบกองหนุนหรือใบแทน, 
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)

211 ความคิดเห็น


หน่วยทหารมหาดราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัคร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(พลอาสาสมัคร)  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการรับสมัครในห้วงที่ผ่านมา

211 ความคิดเห็น :

«เก่าที่สุด ‹เก่ากว่า     ใหม่กว่า› ใหม่ที่สุด»

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 56 จำนวน 8 อัตรา

5 ความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่งพลสูทกรรม โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งพลขับ กองพันทหารขนส่งที่ ๑ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งพลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ ๒ (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งช่างไฟฟ้า กองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องวัดประกอบการบิน กองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุง
เครื่องบินทหารบก จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัคร 3-14 ธ.ค. 55
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขออภัยที่นำข่าวลงประชาสัมพันธ์ช้า admin ติดภารกิจครับ
ขอบคุณ น้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น http://www.dekdude.com/ ที่แจ้งข่าว

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556

51 ความคิดเห็น


กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ช่างยานยนต์ล้อ , ช่างยานยนต์สายพาน จำนวน 17 อัตรา
1.2 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
1.3 เสมียน จำนวน 11 อัตรา
1.4 พลสลับสาย , พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน 2 อัตรา
1.5 พลสูทกรรม จำนวน 3 อัตรา
1.6 พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา

51 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร

ไม่มีความคิดเห็น

มีรายละเอียดต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 5)

ไม่มีความคิดเห็น
ให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาและเข้ารับการศึกษาในวันที่ 11 
ธ.ค. 55 เวลา 0800-1530 ณ รร.นนส.ทบ.ค่ายธนะรัต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ ฝ่ายกำลังพล รร.นนส.ทบ.โดยตรง
ดูรายละเอียดได้ที่นี่  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   ยศ.ทบ.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2556

ไม่มีความคิดเห็น


คุณสมบัติ
- เพศชาย สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
อายุ 14-17 ปี (พ.ศ.2539-2542)
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
(รายละเอียดที่www.rtafa.ac.th) รอการอัพโหลด

 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ม.ต้น
 • พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ม.ต้น
 • พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา เพศชาย การศึกษา ม.ต้น
 • ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ปวช.และมีความรู้ในการงานช่างโลหะหรือช่างเชื่อม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการรับสมัครสอบ ยศ.ทบ.ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในปี 2556

73 ความคิดเห็น
มีข่าวการสอบเข้ารับราชการทหาร ในส่วนของกองทัพบก มาอัพเดทให้น้องๆ ที่รอได้ทราบห้วงเวลาคร่าวๆ จะได้เตรียมตัวในการสอบไว้แต่เนิ่นๆ จำนวน 2 ข่าวดังนี้

73 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

5 ความคิดเห็น


ประกาศกองดุริยางค์ทหารบก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2555
กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง 

 • นักร้อง ดย.ทบ. จำนวน 2 อัตรา 
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดย.ทบ. จำนวน     1 อัตรา

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้สอบได้ตัวสำรองประจำปีงบประมาณ 55 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 56

7 ความคิดเห็น
1. การตัดเครื่องแบบตามตัวอย่างที่แนบ 
1.1 ผู้ที่มี สด.3, สด.8 หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารทั้ง ชาย และ หญิง ให้ตัดเครื่องแบบ จ่าอากาศตรี 1.2 สำหรับบุคคลที่ไม่มี สด.3, สด.8 และไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหาร ให้ตัดเครื่องแบบ
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
2. กรมกำลังพลทหารอากาศ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 27 ธ.ค.55 ทางเว็บไซด์ กพ.ทอ. (www.person.rtaf.mi.th) เพื่อแจ้งให้ทราบกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการ (ประมาณต้นเดือน ม.ค.56) ต่อไป

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทบ. ปี 2556

1 ความคิดเห็น

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลชายอายุ 14-17 ปี วุฒิม.3 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัคร
 • ทางไปรษณีย์ วันที่ 14 ม.ค. - 15 ก.พ. 56
 • ทาง Internet วันที่ 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 http://register.crma.ac.th/Precadet56Net/Temp/index.asp
 • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 13 มี.ค. 56 (พร้อมขายใบสมัคร ที่รร.นายเรืออากาศ กทม.)

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 56

146 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.เสมียน (ชกท.710)จำนวน   19  อัตรา
2.เสมียน (ชกท.711)จำนวน     3  อัตรา
3.เสมียน (ชกท.716)จำนวน     1  อัตรา
4.นายสิบส่งกำลัง (ชกท.768) จำนวน อัตรา
5.พลขับ (ชกท.768)จำนวน   40  อัตรา
6.พลวิทยุ(ชกท.051)จำนวน   13  อัตรา
7.ช่างวิทยุ(ชกท.296)จำนวน     9  อัตรา
8.ช่างยานยนต์ล้อ(ชกท.630)จำนวน 6  อัตรา
9.ช่างไฟฟ้า(ชกท.355)จำนวน     1  อัตรา   

146 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมกำลังพล ทหารอากาศขอแจ้งการดำเนินการของผู้สอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ 55

5 ความคิดเห็น
ขอแจ้งการดำเนินการของผู้สอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ 55 ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 56 ดังนี้
           ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ.(คอค.ทอ.) ได้เรียกบุคคลสอบได้ลำดับสำรอง ปีงบประมาณ ๕๕ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อจะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ ๕๖ ในเบื้องต้นนั้น โดยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหลักฐานทางทหาร ฯลฯ  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๕  เพื่อรับทราบรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ และขอแจ้งผลการตรวจร่างกายมีผู้ที่ไม่ขัดต่อระเบียบรับราชการ  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น