Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

20 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๘๑ อัตรา ดังนี้

๑. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๑ จำนวน ๒๓ นาย
๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๒ จำนวน ๒๑ นาย
๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๕ จำนวน ๒๙ นาย
๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๖ จำนวน ๘ นาย

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ยศ.ทบ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น
ยศ.ทบ. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน  และทหารกองหนุน  เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ

87 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัครหญิง) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

87 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

10 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑๑ อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ นายสิบการเงิน (ชกท.๗๓๐) กรม ทพ.๓๓ (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๖ อัตรา
๑.๓ ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ เสมียน (ชกท. ๗๑๐ , ๗๑๑ , ๗๑๖ , ๗๑๗ , ๗๖๘ , ๙๙๐) (อัตรา ส.อ.)จำนวน ๓ อัตรา

10 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พลสารวัตร(ชกท.951) หมวดสารวัตร กองร้อยสารวัตร จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (อ้ตราสิบเอก) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชายอายุ 18 - ไม่เกิน 30 ปีในวันรับสมัคร
 • เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป งดรับสมัครทหารกองหนุนอัตรา จ่าสิบตรี -จ่าสิบเอก
 • ความสูง 168 ซม.
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า
กำหนดรับสมัคร 19 มี.ค. - 8 เม.ย. 55 ณ ฝ่ายกำลังพล จทบ.ส.ฎ. ค่ายวิภาวดีรังสิต หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
ทดสอบร่างกาย ทดสอบภาคทฤษฎี  11 เม.ย. 55
ประกาศผลสอบ 11 เม.ย. 55 ณ กองบังคับการ จทบ.ส.ฎ.ค่ายวิภาวดีรังสิต หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา

1 ความคิดเห็น
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการด้วย กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จานวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ กลุ่มงานบริการ ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา บรรจุในตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานหนัง กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ พนักงานธุรการ แผนกการเงิน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จานวน ๖ อัตรา บรรจุในตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ช่างสี แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ช่างสี ฝ่ายช่างโยธา กองบริการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ช่างไม้ แผนกงานไม้และโลหะ กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒.๔ ช่างโลหะ แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๒ อัตรา

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น
 ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
-  ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2555 ทาง Internet (www.atts.ac.th , www.atts.rtaf.mi.th )และโทร 1900 888 557
  ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
-  ในวันอาทิตย ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.00 น. โรงเรียนจ่าอากาศ
ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ หรือผู้แทน ต้องลงชื่อรับทราบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
** หากพ้นเวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์ **
-  ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำใบรับรองผลการเรียนหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตามวุฒิที่สมัคร ไปแสดงต่อกรรมการสอบ
เฉพาะผู้สมัครทาง Internet ผู้สมัครทาง INTERNET ที่สอบผ่านภาควิชาการ หรือผู้แทน ต้องนำเอกสารต่อไปนี้มอบให้คณะกรรมการประกาศผลสอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.55 เวลา 08.30 น.-15.00 น.
1. บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์จากระบบรับสมัคร ONLINE >>  คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2. ใบสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัคร ONLINE>>  คลิกเพื่อพิมพ์ใบสมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาหากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วให้ใช้ใบมาณะบัตร
5. สำเนาใบรับรองผลการเรียนหรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งมีการแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ( เฉพาะรายการนี้ ผ่อนผันให้จนถึงวันที่ 4 เม.ย. 2555 เวลา 16.00 น )
* เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง*
* ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและส่งมอบเอกสาร ตามวัน - เวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์*

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบแรก

6 ความคิดเห็น
ประกาศผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการสอบรอบสอง ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทุกคนต้องทำการสอบรอบสอง ดังนี้ 
๑.๑ ตรวจสุขภาพ (ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น.) และทดสอบสุขภาพจิต (ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – จนแล้วเสร็จ) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
๑.๒ สอบความเหมาะสม ที่โรงเรียนนาวิกเวชกิจภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ ทหารเรือ และสอบพลศึกษา ที่สระว่ายน้ำและสนามกีฬา ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - จนแล้วเสร็จ
๑.๓ กำหนดวันสอบ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๕๕ และ วันอังคารที่ ๒๗ มี.ค.๕๕ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ จะทำการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา
๑.๔ กำหนดวันสอบ ในวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค.๕๕ ชุดที่ ๓ และชุดที่ ๔ จะทำการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา กำหนดวันสอบ เป็นไปตามตารางข้างล่างนี้ ผู้มาช้ากว่ากำหนด หรือไม่มาสอบ ถือว่าสละสิทธิ์

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ปี 55

ไม่มีความคิดเห็น • กลุ่มที่ 1   
101    102    103     104     105    106    107    108    109        
 • กลุ่มที่ 2
 210    211    212     213     214    215    216    217    218  219    220
 • กลุ่มที่ 3   
321    322                           
 • กลุ่มที่ 4   
423                            
 • กลุ่มที่ 5   
524                                                                                                                                         

ผู้ที่ได้รับประกาศรายชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองให้รายงานตัว
วันที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 0800-1000 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 47

20 ความคิดเห็น

ข่าวจากกรม ทพ.47 ติดตามได้ที่ เฟจเพ็จของกรมฯ นะครับ http://www.facebook.com/BlackArmy.47
"เปิดรับใบสมัครตลอด ทั้งปีนะครับ เมื่อถึงวันคัดตัวจะรวบรวมใบสมัครในรอบนั้น ๆ แล้วส่งใบเรียกตัวมาคัดตัว จำนวนจะแล้วแต่กำลังพลออกไปในแต่ละรอบไม่แน่นอน โดยเฉลี่ย ๆ ก็ 4 - 5 เดือนจะมีการคัดตัวสักครั้ง"

เมื่อมาคัดตัวแล้วผ่านจะเริ่มทำการฝึกในเช้าวันต่อไปดังนั้นต้องเตรียมปัจจัยของใช้เพื่อมารับการฝึก ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านก็กลับบ้านไว้ส่งใบสมัครมาได้ใหม่ในรอบต่อ ๆ ไปครับ...

***จำนวนที่รับในแต่ละรอบประมาณ 40 - 50 คนทั้งนี้ถ้าทำเต็มที่ได้เกินเกณฑ์ที่ต้องการถึงไม่ผ่านรอบนี้ก็จะมีโอกาสเรียกมาเสริมในรอบต่อไปนะครับ ***

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยข่าวกรองทางทหาร รับสมัครพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 55

20 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รอง หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล.(ชกท.๙๓๑๖) (อัตรา ร.ท.) คุณวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (วิชาเอกภาษาเขมร หรือวิชาโทภาษาเขมร) จำนวน ๑ อัตรา
 • รอง หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล.(ชกท.๙๓๑๖) (อัตรา ร.ท.) คุณวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (วิชาเอกภาษาเวียดนาม หรือวิชาโทภาษาเวียดนาม)จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
ทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนเพศชาย อายุ 22-35 ปีบริบูรณ์
ทหารกองเกิน 22 - 29 ปีบริบูรณ์
ต้องเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารหรือผ่านการศึกษาวิชาทหารเรียบร้อยแล้ว
รูปร่างลักษณะ และไม่เป็นโรคที่ขัด พรบ.รับราชทหาร ต้องมีขนาด 160 ซม.รอบอก 76/79 ซม.
สำเร็จ ป.ตรี หรือสูงกว่าในปริญาทุกสาขา(วิชาเอกภาษาเขมร หรือวิชาโทภาษาเขมร)(วิชาเอกภาษาเวียดนาม หรือวิชาโทภาษาเวียดนาม)

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น อาสาสมัครทหารพราน ปี 55 ครั้งที่ 2

156 ความคิดเห็น
หน่วยเล็งเห็นว่าพลทหารกองประจำการเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารเบื้องต้น และความรู้แบบธรรมเนียมทหารเป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะเป็น อส.ทพ.จึงขอความกรุณาแจ้งกำลังพลทหารกองประจำการ ซึ่งจะปลดประจำการใน 1 พ.ค. 55 ที่ประสงค์จะสมัครเป็น อส.ทพ.ให้ไปสมัครได้ที่ กรม ทพ.46 ม.2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จว.นราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 073-530905 - 6
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 พ.ค. 55

156 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับราชการในอัตรา พล.อส. ประจำปี 2555(เพิ่มเติม) 31 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา พล.อส. ประจำปี 2555(เพิ่มเติม)

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พลอาสาสมัคร (จำนวน ๓๑ อัตรา)

ทำการสอบวันที่ 15 มี.ค. 55 ณณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ กส.ทบ.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2555

16 ความคิดเห็น
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
----------------
----------------

16 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสารบรรณทหารเรือรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

2 ความคิดเห็น
ตำแหน่ง
พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
คุณสมบัติโดยสังเขป
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- เพศชาย/สัญชาติไทย
- มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี  
สมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-14 มี.ค. 55  ติดต่อ 02 475 5459 และ  02 466 1915

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปี 2555

4 ความคิดเห็น
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๑.๒ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท
๑.๓ พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท
๑.๔ พนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดทหารบกสระแก้ว รับบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปี 55

5 ความคิดเห็น
รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานบริการ  1 อัตรา
 • พนักงานการเงินและการบัญชี  8 อัตรา  
 • พนักงานสูทกรรม  1 อัตรา 
 • พนักงานช่วยการรักษาพยาบาล  2 อัตรา  
 • พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์  1 อัตรา
อายุที่รับสมัคร 18-40 ปี
รับสมัครวันที่ 27 ก.พ. - 9 มี.ค. 55 ณ ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกสระแก้ว ค่ายสุรสีหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สอบวันที่ 13 มี.ค. 55 สโมสรนายทหารค่ายสุรสีหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2555

42 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 16 อัตรา ตามผนวก ก.
นายทหารประทวน     จำนวน 99 อัตรา ตามผนวก ข.
คุณสมบัติ 
1.เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ อายุไม่ตำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ก.ค. 37
-อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2520 ถึง 31 ก.ค2537)
-อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2525 ถึง 31 ก.ค2555) เว้นในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 1406,1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1408 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2525 ถึง 31 ก.ค2555)
2.ไม่เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหารในปี 2555
3.คุณวุฒิตามการศึกษาเพศตามตำแหน่งและตามที่กำหนด
4.สัญชาติไทยเชื้อชาติไทย บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นน.สัญญาบัตรหรือ น.ประทวน มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยได้
5.มีอวัยวะ รูปร่างขนาดร่างกาย และไม่เป็นโรคตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามผนวก ค
6.สำหรับกลุ่มงานพลขับ และช่างยนต์ต้องไม่ตาบอดสี

42 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น