บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการด้วย กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จานวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ กลุ่มงานบริการ ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา บรรจุในตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานหนัง กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ พนักงานธุรการ แผนกการเงิน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จานวน ๖ อัตรา บรรจุในตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ช่างสี แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ช่างสี ฝ่ายช่างโยธา กองบริการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ช่างไม้ แผนกงานไม้และโลหะ กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒.๔ ช่างโลหะ แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จำนวน ๒ อัตรา

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
๒.๑.๑ ผลิตอาภรณ์ภัณฑ์ประเภทหนังและตรวจสอบความเรียบร้อย
๒.๑.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการผลิตอาภรณ์ภัณฑ์ประเภทหนัง
๒.๑.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสาเนาหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
๒.๒.๒ รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๒.๒.๓ ใช้และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย
๒.๓ ตำแหน่ง ช่างสี
๒.๓.๑ ดาเนินการการพ่นทราย, ขัดล้าง,ทา, พ่นสี
๒.๓.๒ เคลือบผิวและชักเงา เครื่องใช้ประจาสานักงาน
๒.๓.๓ ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างสีภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย
๒.๔ ตำแหน่ง ช่างไม้
๒.๔.๑ ช่วยเหลือในการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์งานไม้ต่าง ๆ
๒.๔.๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๔.๓ ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไม้ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๕ ตำแหน่ง ช่างโลหะ
๒.๕.๑ ช่วยเหลือในการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.๕.๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๕.๓ ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๓.๑ ตำแหน่งลาดับในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๒ สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมีความชานาญ ดังนี้
๓.๑.๑ พนักงานสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (หนัง) มีความชานาญในการตัดเย็บเครื่องหนังได้เป็นอย่างดี
๓.๑.๒ พนักงานธุรการ มีความรู้ความชานาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๓.๒ ตาแหน่ง ช่างสี สาเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๓.๓ ตำแหน่ง ช่างไม้ สาเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๓.๔ ตำแหน่ง ช่างโลหะ สาเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๔. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย๔.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๔.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
๕. คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
๕.๑ ผู้สมัครตำแหน่งในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๒ เป็นเพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
๕.๒ ผู้สมัครตำแหน่งในข้อ ๑.๒.๑ - ๑.๒.๔ เป็นเพศชายและพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
๖. หลักฐานที่ต้องนามาในวันสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๖.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวดำถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
๖.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)
๖.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา หากบิดามารดาถึงแก่กรรมต้องนาใบมรณบัตรของผู้ตายจากสานักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตรหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย
๖.๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสาคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ -นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๖.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์หรือทักษะงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)
๗. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๘. การสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกาลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (เวลาราชการ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) โทร ๐ - ๒๕๓๔ - ๓๑๓๓, โทรสาร ๐ - ๒๕๓๔ – ๔๓๕๑
๙. เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องรับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
๑๑.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมพลาธิการทหารอากาศจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ และที่เว็บไซต์ www. quarter.rtaf.mi.th
๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมพลาธิการทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยบัญชีดังกล่าว ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๑๔. การจัดทำสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่