บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2555

 ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
-  ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2555 ทาง Internet (www.atts.ac.th , www.atts.rtaf.mi.th )และโทร 1900 888 557
  ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
-  ในวันอาทิตย ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.00 น. โรงเรียนจ่าอากาศ
ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ หรือผู้แทน ต้องลงชื่อรับทราบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
** หากพ้นเวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์ **
-  ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำใบรับรองผลการเรียนหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตามวุฒิที่สมัคร ไปแสดงต่อกรรมการสอบ
เฉพาะผู้สมัครทาง Internet ผู้สมัครทาง INTERNET ที่สอบผ่านภาควิชาการ หรือผู้แทน ต้องนำเอกสารต่อไปนี้มอบให้คณะกรรมการประกาศผลสอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.55 เวลา 08.30 น.-15.00 น.
1. บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์จากระบบรับสมัคร ONLINE >>  คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2. ใบสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัคร ONLINE>>  คลิกเพื่อพิมพ์ใบสมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาหากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วให้ใช้ใบมาณะบัตร
5. สำเนาใบรับรองผลการเรียนหรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งมีการแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ( เฉพาะรายการนี้ ผ่อนผันให้จนถึงวันที่ 4 เม.ย. 2555 เวลา 16.00 น )
* เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง*
* ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและส่งมอบเอกสาร ตามวัน - เวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์*