บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๘๑ อัตรา ดังนี้

๑. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๑ จำนวน ๒๓ นาย
๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๒ จำนวน ๒๑ นาย
๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๕ จำนวน ๒๙ นาย
๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๖ จำนวน ๘ นาย


๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๓ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗)
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
๒.๕ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช ๒๕๓๔ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕)
๒.๗ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๓. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
๓.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๕ สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ ,สด.๙ ,หรือ สด.๔๓) จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ
(รับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
๓.๗ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป

๔. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ สถานที่รับสมัคร
๔.๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๑ ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโทร ๐–๕๓๗๗–๑๕๐๐ , ๐–๕๔๔๕–๑๖๘๑
๔.๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๒ ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโทร ๐–๕๔๗๕–๐๖๓๘
๔.๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรโทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒
๔.๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๖ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร ๐–๕๓๖๘–๑๓๐๐ , ๐–๕๓๖๘–๑๗๗๙
๔.๒ การดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ สถานที่ตาม ข้อ ๔.๑
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯหรือที่ www.3armyarea-rta.com/

๕. กำหนดการคัดเลือก : วันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ
๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ
๗.ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานที่รับสมัครในข้อ ๔.๑ ได้ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕