บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

20 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๘๑ อัตรา ดังนี้

๑. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๑ จำนวน ๒๓ นาย
๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๒ จำนวน ๒๑ นาย
๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๕ จำนวน ๒๙ นาย
๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๖ จำนวน ๘ นาย


๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๓ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗)
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
๒.๕ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช ๒๕๓๔ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕)
๒.๗ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๓. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
๓.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๕ สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ ,สด.๙ ,หรือ สด.๔๓) จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ
(รับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
๓.๗ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป

๔. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ สถานที่รับสมัคร
๔.๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๑ ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาโทร ๐–๕๓๗๗–๑๕๐๐ , ๐–๕๔๔๕–๑๖๘๑
๔.๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๒ ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโทร ๐–๕๔๗๕–๐๖๓๘
๔.๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรโทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒
๔.๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๖ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร ๐–๕๓๖๘–๑๓๐๐ , ๐–๕๓๖๘–๑๗๗๙
๔.๒ การดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ สถานที่ตาม ข้อ ๔.๑
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯหรือที่ www.3armyarea-rta.com/

๕. กำหนดการคัดเลือก : วันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ
๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ
๗.ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานที่รับสมัครในข้อ ๔.๑ ได้ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

20 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ30 มี.ค. 2555 07:33:00

  ถ้าได้แล้วประจำการที่ไหนครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ30 มี.ค. 2555 11:10:00

  ใต้ล่ะมั้งคับ เห็นไปกันเยอะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ30 มี.ค. 2555 13:32:00

  ภาค ๒ เปิดสอบมั่งรึเปล่าครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 มี.ค. 2555 15:51:00

  น่าจะประจำที่ภาคเหนือ ถ้าเป็นแบบนั้นจะรีบไปสมัครเลย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ30 มี.ค. 2555 15:58:00

  ผมโทรไปสมัครที่ กรมทหารพรานที่ 36 เขาบอกยังไม่รับสมัครครับ
  เขาบอกที่ พิษณุโลก โน่นอะครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ต้องอธิบายถาม ไป ทภ.3 ข่าวนี้มาจากเว็บ ทภ.3

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3 เม.ย. 2555 04:23:00

  ทำไมเปิดรับสมัครแค่5วันยังไม่ทันทำไรเลย หมดเขตรับสมัครละ เซ็งเลยอ่ะ ทำไมไม่เปิดโอกาสให้นานกว่านี้ครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ10 เม.ย. 2555 21:29:00

  ผมอยากเป็นทหารครับอยากอยู่ประจำการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะมีหน่วยไหนยังรับไหมครับ....ขอข้อมูลหน่อยน่ะครับติดต่อมาที่0906726752

  ตอบลบ
 9. ผมไม่ค่อยได้ข่าวการรับสมัครเท่าไรเลยครับ
  อยากเป็นทหาร แต่อายุ 19 เต็มเดือนตุลาคมนี้ครับ
  เกิด15/10/36 ส่วนสูง 173-175 น้ำหนัก 63-65
  ถ้ามีข่าวอะไรแจ้งผมหน่อยได้มั๊ยครับ สนใจมาก
  p.suphakit-@hotmail.co.th
  อยู่จันทบุรีครับ

  ตอบลบ
 10. ดูข่าวได้ที่หน้าหลักของบล็อกนะครับ ผมจะอัพเรื่อยๆ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ21 เม.ย. 2555 23:07:00

  เมื่อไรกรมทหารพรานที่14จะเปิดรับสมัครครับ

  ตอบลบ
 12. นิ้วเกินหนึ่งนิ้วเขาเอาหรือเปล่าคับ
  ผมสมัครทหารมาสามปีแล้วเขาไม่เอาครับ
  แต่ผมอยากสมัครอาสาทหารพรานไม่รู้จะรับหรือเปล่า
  แบบว่าอยากรับใช้ชาติครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมขอตอบตามตรงนะครับว่าไม่ได้ครับ ลองอ่านโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ดูนะครับ http://my-etc.blogspot.com/2011/12/blog-post.html

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ1 พ.ค. 2555 03:04:00

  พอจะมีข่าวการรับสมัครพลเรือนเป็นอส.ทพ.ส่งไปใต้และรับจำนวนมากเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าครับ ถ้ามีข่าวช่วยอัพให้ด่วนนะครับ Thank

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ค. 2555 08:17:00

  ผมเคยเป็นทหารเกณมาสองปี อยากเป็นทหารพราน แต่มีรอยสักที่แผ่นหลัง อยากทราบว่าเขารับหรือป่าวครับ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ10 พ.ค. 2555 10:06:00

  จะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไรครับ

  ตอบลบ
 16. มีข่าวการรับสมัครอีกผมแจ้งทางบล็อกนี้นะครับ
  รอยสัก อส.ทพ.ไม่ซีเรียส

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ15 พ.ค. 2555 14:18:00

  จะมีเปิดของ ญ.ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนนี้ยังไม่มีข่าวติดตามข่าวได้ที่เมนูหน้าหลักของเว็บบล็อกครับ

   ลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ20 พ.ค. 2555 12:54:00

  ช่วงไหนจะมี รับสมัคร ผู้มีความรู้ทางด้านภาษาเขมร หรือ ประเทศเพื่อนบ้านบ้างอ่ะคับ?

  ตอบลบ