บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปี 2555

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๑.๒ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท
๑.๓ พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท
๑.๔ พนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท


๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ ช่างไม้
๒.๑.๑ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้งรื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒.๑.๒ ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒.๑.๓ ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๑.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวกับงานไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๑.๖ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ พนักงานบริการ
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรองสโมสร แหล่งสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อื่น ที่กำหนด
๒.๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๒.๒.๓ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๒.๒.๔ ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๕ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓ พนักงานพัสดุ
๒.๓.๑ รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒.๓.๒ เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๒.๓.๓ ยกขนพัสดุ จัดระเบียบในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
๒.๓.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
๒.๓.๕ การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๒.๓.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๒.๓.๗ ปฏิบัตงิ านอ่นื ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๔ พนักงานสูทกรรม
๒.๔.๑ ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๒ ปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วั่นที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัตทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบ รด.ปี ๓)
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอ่นื ของรัฐผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรรจะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๔.๒.๑ ตำแหน่ง ช่างไม้ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็น การเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตำกว่า ๕ ปี เพศชาย
๔.๒.๒ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพศชาย/หญิง
๔.๒.๓ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพศชาย/หญิง
๔.๒.๔ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพศชาย/หญิง

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตังแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ดงั นี้
๕.๑.๑ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครทุกตำแหน่งสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๑๗, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๐, โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖
๕.๑.๒ สถานีรายงานเขาใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ สถานีรายงานเขาใหญ่ และ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม สถานีรายงานเขาใหญ่ สอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๓ - ๘๗๑๒
๕.๑.๓ สถานีรายงานภูหมันขาว จังหวัดเลย รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ สถานีรายงานภูหมันขาว และ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม สถานีรายงานภูหมันขาว สอบถามได้ที่ ๐ ๒ ๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๕ - ๒๔๐๔
๕.๑.๔ สถานีรายงาน ๖ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างไม้ สถานีรายงาน ๖ ศปอ.คปอ.สอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๕ – ๕๙๓๕
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร(กรณียังไม่ได้รับประกาศนยี บัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร และใบรับรองการผ่านงาน (ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี)
๕.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สำเนาการคัดเลือกทหาร (สด.๓, สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๕.๒.๖ หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)

๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนั้นเป็นโมฆะสำหรับผูนั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
๗. กำหนดการประเมินสมรรถนะ
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และทางเว็บไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th

๗.๒ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ ณ กองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หรือสถานีรายงานเขาใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือสถานีรายงานภูหมันขาว จังหวัดเลย หรือสถานีรายงาน ๖ จังหวัดพิษณุโลก

๗.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่
๙ เม.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ กองกำลังพล ฯ และทางเว็บไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th

๗.๔ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การทดสอบตัวอย่างงานและการสอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ กองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๗.๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ กองกำลังพล ฯ และทางเว็บไซต์ www.daoc.rtaf.mi.th
ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ และรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กองกำลังพล ฯ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐

๘. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับผลคะแนนรวม
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสอบการทดสอบตัวอย่างงานหรือภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดบั สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้รับลำดับที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดีกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดัง กล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปีนับ ตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ

๙. การจัดทำสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นตามลำดับ คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปี ๒๕๕๕