บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น อาสาสมัครทหารพราน ปี 55 ครั้งที่ 2

หน่วยเล็งเห็นว่าพลทหารกองประจำการเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารเบื้องต้น และความรู้แบบธรรมเนียมทหารเป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะเป็น อส.ทพ.จึงขอความกรุณาแจ้งกำลังพลทหารกองประจำการ ซึ่งจะปลดประจำการใน 1 พ.ค. 55 ที่ประสงค์จะสมัครเป็น อส.ทพ.ให้ไปสมัครได้ที่ กรม ทพ.46 ม.2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จว.นราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 073-530905 - 6
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 พ.ค. 55

คุณสมบัติ
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 - 30 ปี
 • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ความรู้ ไม่ต่ำกว่า ม.3
 • เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
หลักฐานการรับสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตนเอง บิดา และมารดา จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง บิดา และมารดา  จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ชุด
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สด.9 สด.43 หรือ สด.8 จำนวน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ชุด
สิทธิที่จะได้รับเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็น อส.ทพ.
 • รับเงินเดือน และค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 8200 บาท
 • ค่าเลี้ยงดูเพิ่มเติม วันละ 6 บาทต่อคน ต่อวัน จำนวน 180 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม วันละ 120 บาทต่อคน ต่อวัน จำนวน 3600 บาท
 • ค่าสเบียงสนาม วันละ 15 บาทต่อคน ต่อวัน จำนวน 450 บาท
 • ค่าเสี่ยงภัย จำนวน 2500 บาท
รวมทั่งสิ้น 14930 บาท