บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัครหญิง) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร : หญิงไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี
๑.๑ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่๖ - ระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในชนบท ,จากสถาบันราชภัฎ และสถานศึกษาทัวไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
๑.๒ เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.)
๑.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๕ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย
๑.๖ เป็นหญิงโสด ไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ หรืออยู่กินกับชายพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
๑.๗ มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
๑.๙ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
๑.๑๒ นับถือศาสนาพุทธ
๑.๑๓ ว่ายน้ำเป็น
๑.๑๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๑๕ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (โดยคณะกรรมการของหน่วย)
๑.๑๖ เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ
๑.๑๗ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัคร ชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
๑.๑๘ ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อ
กันได้เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

๒. หลักฐานที ต้องนำมาสมัคร (ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย)
๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓ วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที สำเร็จการศึกษาจริง ม.๓ ขึ้นไป)
๒.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ
๒.๕ ผลการตรวจร่างกาย

๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก : ทำการสอบสัมภาษณ์ พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจาที เหมาะสมที จะเป็นข้าราชการในพระองค์ ฯ
๓.๑ บุคคลที่ผ่านการฝึกวิชาทหาร : ให้ทำการทดสอบร่างกายครบทุกสถานี (ไม่จำกัดเวลา)
๓.๒ บุคคลที่ไม่เคยฝึกวิชาทหาร : ดูบุคลิกลักษณะท่าทาง (อยู่กับที่และเคลื่อนที่) ดูความ
แข็งแรงและความสมบูรณ์ของร่างกาย (ดูผิวหนัง, ตา หู คอ จมูก และฟัน ในเบื้องต้น)
๓.๓ ทดสอบสายตา
๓.๔ สอบสัมภาษณ์ความรู้รอบตัว
๓.๕ ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
๓. ๕ ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ. (เมื่อเข้ารับการฝึกแล้ว)
๓.๖ พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร) เมื่อเข้ารับการฝึกแล้ว

๔. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
๔.๑ ระหว่างรับการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นัง ๔,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท
๔.๒ หลังจบการฝึก/เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ตามที่ราชการกำหนด
๔.๓ มีสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร)
๔.๔ ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี
๔.๕ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนฐานะเป็นข้าราชการชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรเมื่อถึงเวลาสมควร
๔.๖ อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
๔.๗ ห้วงระยะการบรรจุเข้ารับราชการ : จบการฝึก และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมัน เพียร เสียสละต่อส่วนรวมดี เป็นที่ไว้วางใจของ ผบ.ชา จะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนห้วงเวลาที กำหนด
๔.๘ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง(ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที เหมาะสม
๔.๙ การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัครหญิง) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารและเรียกร้องรับเงิน ให้แจ้งกับโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หมายเลขโทร. ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒,๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๒ ต่อ ๙๓๑๔๐

๕. กำหนดการประกาศและรับสมัคร
๕.๑ โดยเริ่มประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๕.๒ สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) และสมัครได้ ณ สถานที่ซึ งหน่วยได้กำหนดในต่างจังหวัด)
๕.๓ สอบถามรายละเอียดได้ที หมายเลขโทร. ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐ ๒๓๕๖๐๘๐๒ – ๙ ต่อ ๙๓๑๔๐,๐๘๓-๑๙๙๓๒๗๑,๐๘๒-๓๔๔๒๑๗๔

ส่วนรายละเอียดของ พลอาสาสมัครชาย ดูรายละเอียดได้ที่นี่