บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 16 อัตรา ตามผนวก ก.
นายทหารประทวน     จำนวน 99 อัตรา ตามผนวก ข.
คุณสมบัติ 
1.เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ อายุไม่ตำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ก.ค. 37
-อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2520 ถึง 31 ก.ค2537)
-อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2525 ถึง 31 ก.ค2555) เว้นในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 1406,1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1408 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1(เกิดระหว่า 1 ม.ค.2525 ถึง 31 ก.ค2555)
2.ไม่เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหารในปี 2555
3.คุณวุฒิตามการศึกษาเพศตามตำแหน่งและตามที่กำหนด
4.สัญชาติไทยเชื้อชาติไทย บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นน.สัญญาบัตรหรือ น.ประทวน มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยได้
5.มีอวัยวะ รูปร่างขนาดร่างกาย และไม่เป็นโรคตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามผนวก ค
6.สำหรับกลุ่มงานพลขับ และช่างยนต์ต้องไม่ตาบอดสี


ดูคะแนนเพิ่มเติมตาม ผนวก ง

การสมัครสอบ
เปิดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ในราคา 60 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 25 มี.ค. 55 เวลา 0800-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4 ) กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 2 เม.ย. 55 เวลา 0800-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วิธีการรับสมัคร 
1.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 2 เม.ย. 55 เวลา 0800-1500 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
2.สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ตั้งแต่ 1-30 มี.ค.55 ที่  www.rtarf.mi.th และ http://application.rtarf.mi.th

สอบคัดเลือก
สอบรอบแรกภาควิชาการ 13 พ.ค. 55 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 17 พ.ค. 55 ที่ www.rtarf.mi.th
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 30 พ.ค. 55
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (เฉพาะเวลาราชการ) 
การจำหน่ายระเบียบการสอบ และการรับสมัคร กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4 ) กองบัญชาการกองทัพไทย ซ.แจ้งวัฒนะ 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02 575 6357 หรือ 02 575 6359
ตรวจสอบคุณวุฒิในสอบฯ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 02 575 6073
การตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 02 572 1079 หรือ 02 572 1018
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่