Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

30 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 15 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) โดยใช้งบประมาณตามมาตรการรักษายอดกำลังพล จำนวน 40 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 เสมียน จำนวน 10 อัตรา
1.2 พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย จำนวน 6 อัตรา
1.3 พลสูทกรรม จำนวน 7 อัตรา
1.4 ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
1.4 พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา

30 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็น อาสาสมัครทหารพราน จำนวน 60 อัตรา

6 ความคิดเห็น
1. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
1.1 กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 14 นาย
1.2 กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 20 นาย
1.3 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 10 นาย
1.4 กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 16 นาย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497)

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประเภทกลุ่มงานเทคนิค 
 • โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชาย ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร 
 • ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๕ ๑๘๖ ต่อ ๓๕๐๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ (ที่มา : กบร.กร.)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมขนส่งทหารบกรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 60 อัตรา

28 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งประจำ กรมขนส่งทหารบก(พลขับรถ) จำนวน 60 อัตรา
เมื่อผ่านหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ณ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมขนส่งทหารบก จะปรับย้ายไปรับราชการในส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • รับสมัครทหารกองหนุนหรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5
 • อายุ 22-27 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
 • การศึกษา ม.ปลาย / ปวช.
 • งดรับทหารกองหนุน ยศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.กลับเข้ารับราชการ
รับสมัครตั้งแต่ 17-26 เม.ย. 56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพาวุธทหารบกรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา

20 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่ม 1 ชกท.ช่างยานยนต์    15 อัตรา
กลุ่ม 2
 • ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพวุธ 13 อัตรา
 • ชกท.ช่างอาวุธ 12 อัตรา
 • ชกท.ส่งกำลังกระสุน 10 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชายอายุ 18-25 ปีบิรบูรณ์
 • ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วต้องเป็นคนจำพวก 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจเลือกต้องไม่จัดอยู่ในคนจำพวก 2 และไม่เข้ารับการตรวจเลือกในปี 2556
 • ไม่รับสมัครผู้ผ่อนผันการตรวจเลือก
 • จบการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช.
 • ชกท.ช่างยานยนต์ จบการศึกษา ปวช. สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพวุธชกท.ช่างอาวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน จบการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช.
รับสมัคร 22-24 เม.ย. 56 แหส่งสมาคม กรมสรรพวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ทภ.1 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ. จำนวน 300 อัตรา

56 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ. จำนวน 300 อัตรา ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 30 เม.ย. 56
ทำการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เม.ย. 56 ณ กกพ.ทภ.1 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ)

56 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ (รอบสุดท้าย) การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2556

ไม่มีความคิดเห็น

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (เพศชาย) บรรจุเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (เพศชาย)บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 •  ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการกับหน่วยงานทหาร : กองทัพอากาศ ในห้วงนี้ (เม.ย. 56) รวม 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
กองบิน 5 รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา (ช./ญ.)
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกสวัสดิการ กองบิน 5 
รับสมัครตั้งแต่ 17-25 เม.ย 56 ดูรายละเอียดที่นี่
------------------------------------------------------ 

กองบิน 2 รับพนักงานราชการ 1 อัตรา (ช./ญ.)
รับสมัครตั้งแต่ 22-30 เม.ย 56
---------------------------------------------------------------
กองบิน 21 รับพนักงานราชการ 1 อัตรา (ช.)
รับสมัครตั้งแต่ 22-30 เม.ย 56
---------------------------------------------------------------
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา (ช.)
 • พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
รับสมัครตั้งแต่ 17-23 เม.ย 56 ดูรายละเอียดที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครทหารกองประจำการฯ

5 ความคิดเห็น
กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตั้งแต่ 17 ถึง 23 เมษายน 2556 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบ(รอบแรก)การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2556

11 ความคิดเห็น
ผู้ผ่านการสอบ ภาควิชาการให้ไปรายงานตัวและรับเอกสารการสอบรอบสองได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร 1011) ในวันที่ 17-19  เม.ย. 56 เวลา 0830-1530โดยนำ
 • บัตรประจำตัวสอบ 
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีหมายเลข 13 หลัก 
 • สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือหนังสือรองรับที่ระบุสาขาวิชาและคะแนนสะสม จำนวน 1 ชุด 
 • มาในวันรายงานตัว และรับกำหนดการสอบรอบสอง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร  0 2534 8587-91 ในวันเวลาราชการ 
หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

11 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

ไม่มีความคิดเห็น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบราย ชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนิน การตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้
** หมายเหตุ - การประกาศผลสอบรอบแรกแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการแพทย์ทหารบกมีความประสงค์รับสมัคร รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแทพย์ จำนวน 70 อัตรา

44 ความคิดเห็น
กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ปี 2556
กรมการแพทย์ทหารบกมีความประสงค์รับสมัคร รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารปะทวนสังกัด เหล่าทหารแทพย์ จำนวน 70 อัตรา

44 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556

2 ความคิดเห็น
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556   (update 6/5/2556)
- ประเภทบุคคลพลเรือน
- ทหารกองประจำการ
- เหล่าทหารราบ
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) เป็น อส.ทพ.ใหม่ จำนวน 100 อัตรา

41 ความคิดเห็นเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 100 อัตรา ดยยื่นหลักฐานการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค. 56
สถานที่รับสมัคร ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รายละเอียด
1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
- มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 43

41 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนักเรียนจ่าอากาศ (ไม่เป็นทางการ)

ไม่มีความคิดเห็น
         
ให้ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบสุดท้าย ไปลงชื่อรับทราบผลการสอบและเหล่าทหาร การเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมทั้งรับเอกสาร และรับทราบกำหนดวันทำสัญญา จากเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 100 อัตรา

11 ความคิดเห็น
กรมการทหารช่างรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก จำนวน 100 อัตรา

11 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น