บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครทหารกองประจำการฯ

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตั้งแต่ 17 ถึง 23 เมษายน 2556 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประเภทกลุ่มงานเทคนิค
  • โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี 
  • เพศชาย ส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร 
  • ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
 
สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038 245 186 ต่อ 35014 ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 23 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ (ที่มา : กบร.กร.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และพนักงานประกอบอาหาร จำนวนหลายอัตรา 
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน 6,910 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,090 บาท (ไม่รวมค่า OT และค่าตอบแทนอื่น ๆ) มีรถสวัสดิการในบางเส้นทางเช่น บางบัวทอง หนองแขม บางแค เป็นต้น ได้รับเครื่องแบบตามเงื่อนไขของคณะ มีสวัสดิการอาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ และมีสวัสดิการประกันสังคม โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หลักฐานการเกณฑ์ทหารเรือได้รับการยกเว้น และหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
         ขอเชิญทหารกองประจำการที่สนใจสมัครเข้าเป็นลูกจ้าง สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือสมัครได้ทาง http://www.simahidolac.th/jobs/indexasp ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 8741 (ที่มา : รพ.ศิริราช)