บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ทภ.1 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ. จำนวน 300 อัตรา

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ. จำนวน 300 อัตรา ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 30 เม.ย. 56
ทำการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เม.ย. 56 ณ กกพ.ทภ.1 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติดังนี้

  • กำลังพลที่มีความประสงค์บรรจุเป็น อส.ทพ.จะต้องมีคุณวุฒิ ม. 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป, 
  • อายุไม่เกิน 29 ปี 
  • บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
  • ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการ
สิทธิของ อส.ทพ.ที่ได้รับ
1.เงินเดือนรวมค่าครองชีพ จำนวน 8200 บาท
2.เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต. เดือนละ 2500 บาท
3.เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม 120 บาท / วัน (หักค่าประกอบเลี้ยงประมาณ 40 บาท/วัน)
4.อส.ทพ.บรรจุในแผน กอ.รมน.ภาค 4 สน.เบิกค่ารักษาพยาบาลที่ อผศ.กำหนด ได้แก่ ตัว อส.ทพ. บิดามารดา บุตรชอบด้วยกฎหมาย
หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำประชาชน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
3.สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา
4.สำเนาใบสูติบัตรผู้สมัคร(ใบเกิด)
5.สำเนาคุณวุฒิการศึกษา(ม.3 ขึ้นไป)
6.สำเนาหลักฐานทางทหาร( สด.8 หรือหนังสือรับรองการปลดจากกองประจำการ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วย ระดับ ผบ.พัน ขึ้นไป)
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (เช่น เปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ถ้ามี)
8.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมอื่นๆ ประสาน กกพ.ทภ.1 (พ.ท.สุชาติฯ) โทร. ทบ.91128 มือถือ 086 554 1680