บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ประเภทกลุ่มงานเทคนิค 
  • โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชาย ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร 
  • ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๕ ๑๘๖ ต่อ ๓๕๐๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ (ที่มา : กบร.กร.)