บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 15 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) โดยใช้งบประมาณตามมาตรการรักษายอดกำลังพล จำนวน 40 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 เสมียน จำนวน 10 อัตรา
1.2 พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย จำนวน 6 อัตรา
1.3 พลสูทกรรม จำนวน 7 อัตรา
1.4 ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
1.4 พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา


2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.3 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี 2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ.2556 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2597
2.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร ขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสใน
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก ไม่รับสมัคร
2.11 ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.12 ผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน,พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย และ พลสูทกรรม
3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
3.1.2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (บุคคลพลเรือนรับเฉพาะตำแหน่งพลสูทกรรม)

3.2 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ
3.2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์
3.2.2 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

3.3 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.3.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
3.3.2 สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของ กรมการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
3.3.3 รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

4. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556(เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองได้ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 15 โทร.073 - 424021 โทร.ทบ.43711 – 12

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 1000
ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
6. กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556

รายละเอียดประกอบการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
1. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นาฉบับจริงมาแสดง และถ่ายเอกสารจานวนดังที่ระบุด้านล่าง)
1.1 ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)
1.2 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสงผลการเรียน (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ชุด
1.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
1.4 สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
1.6 ใบสาคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ( ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน ) ซึ่งต้องระบุไม่มีโรคที่ขัดกับการรับราชการทหาร พร้อมทั้งใบรับรองผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานเชื้อโรคเอดส์ หากตรวจพบจะระงับการบรรจุ (อนุโลมให้นำมาภายหลังจากประกาศผลสอบวิชาการ(ภาคทฤษฎี) แล้ว) ถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
1.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
1.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดา, มารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
1.9 เอกสารสาคัญทางทหาร (ฉบับจริง) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
1.9.1 หนังสือสำคัญ แบบ สด.8
1.9.2 หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
1.9.3 ประวัติทหารบก
1.9.4 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองจากการฝึกจากหน่วยฝึกวิชาทหาร มทบ.หรือ จทบ.(เฉพาะผู้สมัครที่เป็นทหารกองหนุนและสำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือปีที่ 5)
1.10 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) พร้อมฉบับจริง รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่ทางคณะกรรมการตรวจเลือกได้จัดไว้
1.11 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหาร ใช้สำเนาหนังสือสาคัญ สด.9 พร้อมฉบับจริง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจาพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
มีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร ขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร
1.10 รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

2. การสอบคัคเลือก
2.1 ตำแหน่ง เสมียน,พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย,พลสูทกรรม,ช่างยานยนต์ล้อ
ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
2.1.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง,ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง 2 ก.ม. (ให้นาชุดกีฬามาด้วย)
2.1.2 การสอบภาคทฤษฎี ได้แก่ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร,ระเบียบงานสารบรรณกองทัพบก ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2555 และความรู้ทั่วไป
2.1.3 การสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ พิมพ์ดีดภาษาไทย – อังกฤษ โดยใช้โปรแกรมMicrosoft work และตารางคานวณ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2.1.4 การสอบสัมภาษณ์
2.2 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ
2.2.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง,ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง 2 ก.ม. (ให้นาชุดกีฬามาด้วย)
2.2.2 การสอบภาคทฤษฎี ได้แก่ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร, วิชาความรู้พื้นฐานช่างยานยนต์,วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ และ ความรู้ทั่วไป
2.2.3 การสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ การปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์, การขับรถยนต์
2.2.4 การสอบสัมภาษณ์
2.3 ตำแหน่ง พลขับรถ
2.3.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด ได้แก่ ท่าลุกนั่ง,ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง 2 ก.ม. (ให้นาชุดกีฬามาด้วย)
2.3.2 การสอบภาคทฤษฎี ได้แก่ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร,การปรนนิบัติบำรุงยานยนต์,กฎจราจร และ ความรู้ทั่วไป
2.3.3 การสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ สามารถในการขับขี่รถยนต์เป็นอย่างดีและ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น
2.3.4 การสอบสัมภาษณ์
2.4 ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ท่าลุกนั่ง,ท่าดันพื้น และวิ่งระยะทาง 2 ก.ม.)ตามเกณฑ์ที่ ทบ.(กาหนด 55 เปอร์เซนต์) จะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไป
3. ระเบียบการสอบ
กรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกในวันเข้าสอบคัดเลือกทุกครั้ง และถ้าผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
3.2 การแต่งกาย ชุดสุภาพ

4. รายละเอียดอื่น ๆ
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 1000 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร สัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15
4.2 กำหนดการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง เสมียน,พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย,พลสูทกรรม,ช่างยานยนต์ล้อ และพลขับรถ ) ดังนี้
4.2.1 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2556
เวลา 0730-0800 รายงานตัวที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15
เวลา 0830 – 1000 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบร่างกายไม่มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ)เวลา 1300 – 1630 การสอบภาควิชาการ
4.2.2 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556เวลา
0730 – 0800 รายงานตัวที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15
เวลา 0900 – 1630 การสอบภาคปฏิบัติ
4.2.3 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556
เวลา 1300 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15
4.2.4 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556เวลา 0730 – 0800 รายงานตัว ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 เวลา 0830 – 1200 การสอบสัมภาษณ์
4.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคมพ.ศ.2556 เวลา 1000 ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองพลทหารราบที่ 15 http://www.infantrydivision15.org