บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 100 อัตรา

กรมการทหารช่างรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขา วิชาช่างกล,ช่างกลโรงงาน สาขาเครื่่องกล จำนวน 12 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขา วิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 33 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขา วิชาช่างเชื่อม,ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 10 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขา วิชาช่างไฟฟ้า,วิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขา วิชาช่างยนต์,ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์,เครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขางานยานยนต์ จำนวน 20 อัตรา
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนด และจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิสูงกว่าไม่ได้
 • เป็นบุคคลพลเรือนอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพและไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว ต้องสูง 150 ซม.รอบอก 76/79 ซม. ส่วนผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์รับราชการทหาร ต้องสูงอย่างน้อย 160 ซม.รอบอก 75/78 ซม.
 • นายสิบกองหนุนที่ยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก ไม่รับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการ เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องไปปฏิบัติราชการในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้
รับสมัคร 18-26 เม.ย. 56 สมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 032 337 014 และ 032 337 388 ต่อ 53125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บ http://www.engrdept.com ในวันที่ 27 เม.ย 56
สอบคัดเลือก ภาควิชาการ  30 เม.ย. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ทดสอบร่างกาย และภาคปฏิบัติ 7 พ.ค. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี(เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชการ 200 นาย)
สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี (เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชการ 200 นาย)
ตรวจร่างกาย ณ รพ.ค่ายภาณุรังษี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี  (เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชการ 200 นาย)
ประกาศผลการสอบ  ณ กองบัญชาการกรมทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และ
ทางเว็บ http://www.engrdept.com 
 • ภาควิชาการ 3 พ.ค. 56
 • ขั้นสุดท้าย 16 พ.ค. 56 
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่่นี่