บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการแพทย์ทหารบกมีความประสงค์รับสมัคร รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแทพย์ จำนวน 70 อัตรา

กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ปี 2556
กรมการแพทย์ทหารบกมีความประสงค์รับสมัคร รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารปะทวนสังกัด เหล่าทหารแทพย์ จำนวน 70 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกโดยสังเขป
1. ทหารกองหนุน (เหล่าแพทย์) อายุระหว่าง 18-25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ให้การรับรอง (จำนวน 50 อัตรา)
2. บุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง) หรือเป็นทหารกองหนุนไม่จำกัดเหล่า มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อายุระหว่าง 18-25 ปี สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรอง (จำนวน 20 อัตรา)
3.บิดามารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือประทวน มารดาจะไม่เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4.มีบุคลิก รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
5.เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.ไม่อยู่ในสมณเพศ
7.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาก่อน

กำหนดวันเวลา สถานที่รับสมัครและสถานทีสอบ
ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่ 9 เม.ย.- 3 พ.ค. 2556 ตั้งแต่ 0800-1500 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 02 354 4425 เบอร์ภายใน 94413
สถานที่สอบ กรมการแพทย์ทหารบก
สถานที่ทดสอบร่างกาย แจ้งให้ทราบหลังประกาศผลสอบวิชาการ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารบก
วันเวลาทำการสอบคัดเลือก 8 พ.ค. 56
ทดสอบร่างกาย 10 พ.ค. 56
สัมภาษณ์ 21-22 พ.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 28 พ.ค. 56
ดูรายละเอียดเอกสาร วิชาที่ทำการสอบโดยละเอียดได้ที่นี่