บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบราย ชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนิน การตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้
** หมายเหตุ - การประกาศผลสอบรอบแรกแยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.
ผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) เหล่าทหารเรือ
 


ผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) เหล่าตำรวจน้ำ

 

    หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Lines) ได้ที่หมายเลข  1900-888-563
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ
๑. การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางกา
    จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ เม.ย.๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น “ ผลสอบอย่างเป็นทางการ ”
๒. ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ
     จะต้องรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ใน วันศุกร์ที่ ๑๒ เม.ย.๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ
๓. การทดสอบสุขภาพจิต
     จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๙ เม.ย.๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ ณ หอประชุม ภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวเวลา ๐๗๐๐ และชำระเงินค่าตรวจร่างกาย   จำนวน ๑,๒๓๐.-บาท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ยังไม่ครบและเอกสารขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ภายหลังการทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเข้าสอบรอบสองต่อไปด้วย
๔. ผู้สมัคร ฯ ทางอินเตอร์เน็ต
    หรือผู้ปกครองของผู้สมัคร ฯ จะต้องนำหลักฐานการสมัคร ฯ มามอบให้แก่ เจ้าหน้าที่รับหลักฐานการสมัคร ฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต โดยมีรายการหลักฐานฯ ดังน
    ๔.๑ รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ๒ จำนวน ๓ ใบ พร้อมเขียน ชื่อ-ชื่อสกุล และหมายเลขประจำตัวสอบ ไว้ที่ด้านหลังรูป ให้ชัดเจน
    ๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด พร้อมสำเนา ๑ ชุด
    ๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฯ ของบิดา และของมารดาผู้ให้กำเนิด พร้อมสำเนา ๑ ชุด
    ๔.๔ ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา-มารดา
    ๔.๕ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    ๔.๖ เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัคร ฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยให้ผู้สมัคร ฯ ตรวจสอบรายละเอียดการเขียนข้อความการรับรองสำเนาที่ถูกต้องและข้อมูลต่าง ๆ ในระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกอง ทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน้า ๓ ข้อ ๓.๑
หมายเหตุ :             
ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยและนำบัตรประจำตัวสอบ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง
ที่มาข้อมูลข่าวสาร รร.นายเรือ http://www.rtna.ac.th/