บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (เพศชาย) บรรจุเป็นพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (เพศชาย)บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  •  ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชพ(ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.),ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ ทางราชการ  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มี ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทธ ตามคุณวุฒิที่ ตนเองมีอยู่ไม่ได้
  • อายุไม่ต่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2536  ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น วัน เวลา สถาน ที่รับสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ  (0830 - 1500)    ณ  กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก  อาคาร 3  ชั้น 3   ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513,0 2297 8202โทรสาร 0 2297 7500
กำหนดวันสอบคดเลือก 
วันที่   8  พฤษภาคม  2556   ข้อเขียน 
  • เวลา 0700 - 0745  ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4  
     
  • เวลา 0745 - 0755 ผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับฟังคาชี้แจงต่อคณะกรรมการหน้าห้องอเนกประสงค์  กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4 
  • เวลา 0830 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
นที่  14  พฤษภ าคม  2556   ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกไว้จานวน 5 เท่าของ โควตาที่ได้รับโดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก  http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณ ทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
นที่ 21  พฤษภาคม  2556   สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
- เวลา 0700 - 0745  รายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
- เวลา 0830  เข้าห้องสอบสัมภาษณ
ประกาศ ผลการ สอบคัดเ ลือก   วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก   http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ด กิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1  ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ไปรายงานตัว ภายใน 7 วัน หลังจากวัน ประกาศผลสอบคัดเลือก

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่