Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยของส่วนกำลังรบ

6 ความคิดเห็น
 
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยของส่วนกำลังรบ เหล่า ช.รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 http://www.engrdept.com/pakas100.pdf

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

44 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


44 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารแจ้งทหารกองประจำการ (ทร.)กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ

ไม่มีความคิดเห็น
กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ จำนวน ๖ อัตรา ได้แก่ สายบริการ ๒ อัตรา และสายสหโภชน์ ๔ อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยต่าง ๆ โดยรับสมัครทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการ (ระยะยาว) หรือการสหโภชน์ (ระยะยาว) จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย คุณวุฒิความรู้พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจสอบ, ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ ฯ, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สำเนาสมุดประวัติแบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๑), ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผลการตรวจสุขภาพจากกรมแพทย์ทหารเรือ
          ผู้ประสงค์สมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการ กรุณาแจ้งรายชื่อและหลักฐานการสมัครให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สามารถดาวน์โหลดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการสมัครรับราชการต่อจากเวลากอง ประจำการ พุทธศักราช ๒๕๒๘ และแบบฟอร์มสัญญาสมัครเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการได้ที่เว็บไซต์กรม พลาธิการทหารเรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๗๓ (ที่มา : พธ.ทร.)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

3 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๓ อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.๓๕๒) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ เสมียน , พลสูทกรรม (ชกท. ๗๑๐ , ๗๑๑ , ๗๑๖ , ๗๑๗ , ๗๖๘ , ๙๙๐ , ๙๔๐)(อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

20 ความคิดเห็น
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 20 ก.พ. 56กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0800
การคัดตัวประกอบด้วย 

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมพลาธิการทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
 • โดยรับสมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทย 
 • ผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการ พุทธศักราช 2497 แล้ว 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของ ผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบกองหนุน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/supply และกำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.30 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4473
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  พธ.ทร.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการเงินทหารบก มีแผนงานที่รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 60 อัตรา

8 ความคิดเห็น
โดยรับสมัครประมาณห้วงเดือน มีนาคม 2556 รับสมัครจาก
 • ผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปี 
 • มีสัญชาติไทย 
 • บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติแผนงานจากกองทัพบกแล้ว จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
ดูรายละเอียดที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ ทหารสารวัตรหญิง และพลสารวัตรชาย

ไม่มีความคิดเห็น

ดูรายละเอียดได้ที่นี่
กำหนดทดสอบ ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย
การแต่งกาย เสื้อยืด กางกางขาสั้น รองเท้ากีฬา (เฉพาะระหว่างการตรวจร่างกายทั่วไปและการสอบ
สัมภาษณ์ สำหรับการเดินทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้ชุดสุภาพ)
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2556

14 ความคิดเห็น

ประกาศผลสอบวิชาการ
(admin จะนำมาอัพเดทในข่าวนี้)

14 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการสมัครสอบคัดเลือก(ลูกจ้าง พนักงานราชการ)ในส่วนของกองทัพเรือในห้วงนี้

2 ความคิดเห็น
กรมการแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง  
ประกอบด้วย 
1.ตำแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย ,สาขาพัฒนาเด็ก,สาขาอนุบาลศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ 
2.ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า 
3.ตำแหน่ง พนักงานซักรีด วุฒิการศึกษา ภาคบังคับ สามารถอ่านออกเขียนได้ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้สนใจสามารถ ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ในวันเวลาราชการ (0830 – 1600) ที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ 1 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป อัตราค่าจ้าง เป็นไปตามที่กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 24752599 หรือ 0 2477 2067 ในวันเวลาราชการ


กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ตำแหน่งช่างรอกและการอู่
 1. เพศชายอายุ 18-35 ปี พ้นภาระทางทหารแล้ว
 2. การศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
 3. รับสมัคร ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งข่าวการรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กับกองทัพอากาศประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ผู้สมัครสอบทุกท่าน รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ลักษณะของรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
2. ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
3. ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป)
4. ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
5. ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง
อนึ่ง เมื่อ upload รูปภาพแล้ว ควรตรวจสอบรูปถ่ายของท่านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรม ทพ.22 ได้เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น อส.ทพ. จำนวน 200 อัตรา

78 ความคิดเห็น
กรม ทพ.22 ได้เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น อส.ทพ. จำนวน 200 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเข
 • เพชาย 
 • ป็นทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนไม่รับผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2556
 • อายุ 18-30 ปี 
 • การศึกษา ม.ต้หรือเทียบเท่า 
หลักฐานที่ต้องใช้
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8 ,สด.9 ,หรือ สด.43
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ก.พ.56 ปฎิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จว.น.ม. 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 246 311

78 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

2 ความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครด้วยตนเอง จากวันที่ 18-28 มีนาคม 2556 เป็น วันที่ 18-22 มีนาคม 2556  
สามารถสมัครด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2 หมู่2 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02 534 8159, โทรสาร 02 534 5168

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติโดยสังเขป 
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ช/ญ
 • กรณีเป็นชายจะต้องพ้นภาระทางทหาร
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 11-20 ก.พ.56 ทุกวันในเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียด โทร.025347234
(กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากสิบตรีกองประจำการเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

8 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารประทวนจาก สิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.)ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 2 อัตรา

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ โครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2556

189 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่กว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จนวน 75 อัตรา

189 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น