บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 3รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๓ อัตรา
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.๓๕๒) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ เสมียน , พลสูทกรรม (ชกท. ๗๑๐ , ๗๑๑ , ๗๑๖ , ๗๑๗ , ๗๖๘ , ๙๙๐ , ๙๔๐)(อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมี บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๒.๒ ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน
๓๐ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช ๒๕๒๖ – ๒๕๓๘) สำหรับ ตำแหน่ง พลขับรถต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไข
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
๒.๕ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
๒.๘ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้า
๒.๙ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๑๐ ตำแหน่ง พลขับรถ ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก
๒.๑๐.๑ สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
๒.๑๐.๒ มีความสามารถในด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

๓. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)
๓.๑ ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา
๓.๓ ใบสำคัญทางทหาร สด.๘ และประวัติทหารบก (ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕) หนังสือ
รับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๔ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ(ไม่ต้องตรวจเลือด)
๓.๕ หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน,ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น
๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ ๕ รูป

๔. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
๔.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ
๔.๑.๑ ภาควิชาการ (รวม ๕๐ คะแนน)
๔.๑.๑.๑ ความรู้ทั่วไป ๒๕ คะแนน
๔.๑.๑.๒ พลขับรถ ๒๕ คะแนน
๔.๑.๒ ภาคปฏิบัติ (รวม ๕๐ คะแนน)
๔.๑.๒.๑ ทักษะการขับรถ ๒๐ คะแนน
๔.๑.๒.๒ การปรนนิบัติบำรุง ๑๐ คะแนน
๔.๑.๒.๓ สัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน
๔.๑.๒.๔ ทดสอบร่างกาย ๑๐ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน

๕.๓ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
๕.๓.๑ ภาควิชาการ (รวม ๕๐ คะแนน)
๕.๓.๑.๑ ความรู้ทั่วไป ๒๕ คะแนน
๕.๓.๑.๒ ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒๕ คะแนน
๕.๓.๒ ภาคปฏิบัติ (รวม ๕๐ คะแนน)
๕.๓.๒.๑ ทักษะการซ่อมบำรุงฯ ๒๐ คะแนน
๕.๓.๒.๒ การปรนนิบัติบำรุง ๑๐ คะแนน
๕.๓.๒.๓ สัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน
๕.๓.๒.๔ ทดสอบร่างกาย ๑๐ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน

๕.๔ ตำแหน่ง เสมียน ,พลสูทกรรม (ชกท. ๗๑๐ , ๗๑๑ , ๗๑๖ , ๗๑๗ , ๗๖๘ , ๙๙๐ , ๙๔๐)
๕.๔.๑ ภาควิชาการ (รวม ๕๐ คะแนน)
๕.๔.๑.๑ ความรู้ทั่วไป ๒๕ คะแนน
๕.๔.๑.๒ ระเบียบงานสารบรรณ ๒๕ คะแนน
๕.๔.๒ ภาคปฏิบัติ (รวม ๕๐ คะแนน)
๕.๔.๒.๑ พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) ๑๐ คะแนน
๕.๔.๒.๒ Microsoft Word ๑๐ คะแนน
๕.๔.๒.๓ Microsoft Excel ๑๐ คะแนน
๕.๔.๒.๔ สัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน
๕.๔.๒.๕ ทดสอบร่างกาย ๑๐ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน

๖. การรับสมัคร
๖.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ กองกำลังพล
กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๖.๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือที่ www.3armyarea-rta.com/

๗. กำหนดการสอบคัดเลือก
๗.๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- เวลา ๐๖๐๐ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ การแต่งกายชุดกีฬา
- เวลา ๑๐๐๐ การสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ ๓การแต่งกายชุดสุภาพ
- เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ การสอบภาควิชาการ ณ สโมสรบันเทิงทัพห้อง ๑๐๑ กองทัพภาคที่ ๓ การแต่งกายชุดสุภาพ
๗.๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
การทดสอบภาคปฏิบัติ
ตำแหน่ง เสมียน
- เวลา ๐๗๓๐ : รายงานตัว ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ ๓
- เวลา ๐๘๐๐ : เริ่มทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สถานที่คณะกรรมการกำหนด
ตำแหน่ง พลขับรถ ,ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เวลา ๐๗๓๐ : รายงานตัว ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ ๓
- เวลา ๐๘๐๐ : เริ่มทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สถานที่คณะกรรมการกำหนด
๗.๓ การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ผู้สมัครสอบคัดเลือก
จะต้องสอบสัมภาษณ์ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง ๒ กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก
๗.๔ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง
๗.๕ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทำการสอบคัดเลือกฯ เข้าห้องสอบช้ากว่า ๒๐ นาที หรือขาดสอบ
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง (ตามข้อ ๕) จะถือว่าผู้เข้ารับการทำการทดสอบสละสิทธิการสอบในตำแหน่งนั้น ๆ

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือที่ www.3armyarearta.com/
๙. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และ
การดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ ๑๐๐ บาท
๙.๒ สำหรับค่าใช้จ่าย มีเพียง ข้อ) ๙.๑ เท่านั้น กรณีที่มีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ให้ผู้สมัครแจ้งแก่ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ทราบโดยตรง เพื่อ กองทัพภาคที่ ๓ จะได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองทัพภาคที่ ๓ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
๑๐. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๕๒๔ - ๑๘๔๒ หรือ ๐–๕๕๒๔–๕๐๗๐–๗๙ ต่อ ๗๓๓๒๒, ๗๓๓๓๔ ในวันและเวลาราชการ