บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวสารแจ้งทหารกองประจำการ (ทร.)กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ

กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ จำนวน ๖ อัตรา ได้แก่ สายบริการ ๒ อัตรา และสายสหโภชน์ ๔ อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยต่าง ๆ โดยรับสมัครทหารกองประจำการทุกพรรค - เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการ (ระยะยาว) หรือการสหโภชน์ (ระยะยาว) จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
         หลักฐานการสมัครประกอบด้วย คุณวุฒิความรู้พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจสอบ, ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ ฯ, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สำเนาสมุดประวัติแบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๑), ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผลการตรวจสุขภาพจากกรมแพทย์ทหารเรือ
          ผู้ประสงค์สมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการ กรุณาแจ้งรายชื่อและหลักฐานการสมัครให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สามารถดาวน์โหลดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการสมัครรับราชการต่อจากเวลากอง ประจำการ พุทธศักราช ๒๕๒๘ และแบบฟอร์มสัญญาสมัครเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการได้ที่เว็บไซต์กรม พลาธิการทหารเรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๔๗๓ (ที่มา : พธ.ทร.)