บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ โครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2556

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่กว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จนวน 75 อัตรา
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
-
แหน่ง พลขับรถ (ชกท.640, 120) 32 อัตรา
-ตแหน่ง เสมียน (ชกท.113, 620, 710, 711, 716, 722, 760, 941, 960, 074) 20 อัตรา
-
แหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) 2 อัตรา
-
แหน่งช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) 2 อัตรา
-
แหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.632, 635) 1 อัตรา
-
แหน่งช่างซ่อมยานยนต์สายพาน (ชกท.635) 1 อัตรา
-
แหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.296) 1 อัตรา
-
แหน่ง ช่างภาพ (ชกท.841) 1 อัตรา
-
แหน่ง ช่างซ่อมอาวุธ (ชกท.421) 1 อัตรา
-
แหน่ง หัวหน้าชุดวางสาย (ชกท.320, 321) 1 อัตรา
-
แหน่ง พลวิทยุโทรศัพท์ (ชกท.140) 1 อัตรา
-
แหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.651) 2 อัตรา
-
แหน่ง นายสิบเครื่องมือ (ชกท.102) 2 อัตรา
-
แหน่ง นายสิบการประปา (ชกท.526) 1 อัตรา
-
แหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) 6 อัตรา
-
แหน่ง ช่างเขียน (ชกท.810) 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี สหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี -สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรัราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกเนิด
2.4 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภท โดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตแหน่งที่รับสมัคร สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุต่าแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 

3. คุณสมบัติเฉพาะตแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 22 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2533 ) สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.1.2 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
 

3.2 ตแหน่ง เสมียน
3.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 )
3.2.2 สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไปสหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
 

3.3 ตแหน่ง ช่างยานยนต์ , ช่างยานยนต์ล้อ , ช่างยานยนต์สายพาน และ ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน
3.3.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) สเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างยนต์ เท่านั้น สหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ และการปรนนิบัติบ่ารุงเครื่องยนต์ได้ดี

3.4 ตแหน่ง ช่างภาพ
3.4.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี (เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537) สเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.4.2 มีความสามารถในการถ่ายภาพและการคัดเลือกภาพให้เหมาะสมกับงาน
3.4.3 ตัดต่อภาพและตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.4.4 การออกแบบ ,ตกแต่ง การทสื่อมัลติมีเดีย และตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
 

3.5 ตแหน่ง ช่างวิทยุ และ หัวหน้าชุดวางสาย
3.5.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) สเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น สหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.5.2 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการปรนนิบัติบรุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี
3.5.3 มีความสามารถในการสร้าง และประยุกต์ใช้งานแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 

3.6 ตแหน่ง ช่างเขียน
3.6.1 ต้องเป็นทหารกองหนุน และนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) สเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างสถาปัตยกรรม เท่านั้น สหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.6.2 มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบเบื้องต้น
3.6.3 สามารถออกแบบ , ตกแต่ง , เขียนป้าย , เขียน / ตัดป้ายโฟม เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ
 

3.7 ตแหน่ง พลวิทยุโทรศัพท์, และพลวิทยุโทรเลข
3.7.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.7.2 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการปรนนิบัติบ่ารุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี
 

3.8 ตแหน่ง ช่างซ่อมอาวุธ และ นายสิบเครื่องมือ
3.8.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) สเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างกล เท่านั้น สหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.8.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาช่างกลเบื้องต้น
3.8.3 สามารถใช้เครื่องมือ และการปรนนิบัติบรุงเครื่องมือกล ได้ดี

3.9 ตแหน่ง พลสูทกรรม
3.9.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.9.2 มีความรู้ความสามารถในด้านคหกรรมและโภชนาการการ
3.9.3 สามารถประมาณการในการประกอบอาหารได้
 

3.10 ตแหน่ง นายสิบการประปา
3.10.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่กว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2526 -พ.ศ.2537 ) สเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง เท่านั้น สหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.10.2 มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้างเบื้องต้น และการประปา
 

4. คุณสมบัติพิเศษ ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหารและลูกจ้างประจ่า สังกัด ทบ. ดังนี้
4.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบเหน็จ พิเศษ จนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
4.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันประเทศ จนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
4.3 ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน
 

ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษในข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนน ให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว
 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 สเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ( ไม่รับใบประกาศ )
5.3
เนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.4
เนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบและบิดามารดา
5.5
เนาสมุดประจ่าตัวทหารกองหนุน ( สด.8 )
5.6
เนาทะเบียนกองประจการ ( สด.3 )
5.7
เนาประวัติทหารบก ( แบบ ทบ.100 – 075 )
5.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ( รับรองไม่เกิน 6 เดือน )
5.9
เนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา ( ถ้ามี )
5.10
เนามรณบัตร ของ บิดา มารดา ( ถ้ามี )
5.11 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร ( แบบทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน )
5.12 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) จ่านวน 2 รูป

6. กหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร
ขายใบสมัครวันที่ 28 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2556 และรับสมัคร ในวันที่ 9 -17 กุมภาพันธ์ 2556 ในเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 ) 


7. สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร
7.1 สถานที่ขายใบสมัคร
-กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อ่าเภอเมือง จังหวัดตาก
7.2 สถานที่รับสมัคร
-กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 

8. กหนดการสอบคัดเลือก
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 0900 ณ สถานที่ตามข้อ 7 และทางเว็บไซด์ พล.ร.4 หรือ กกล.นเรศวร (http://www.rta.mi.th/23100u/ หรือ http://www.naresuantaskforce.com/index.php )
8.2 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
8.2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 0700 เป็นต้นไป โดยให้พร้อมเวลา 0645 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา
8.2.2 การทดสอบภาควิชาการ ความรู้พื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) และความรู้ตามต่าแหน่งที่ก่าหนด เวลา 1500 -1730 พร้อมเวลา 1430 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตบลบ้านคลอง อเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
8.3 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
8.4.1 ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตแหน่ง ( ทุกตแหน่ง ) เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
8.4.2 สอบสัมภาษณ์ ( ทุกตแหน่ง ) ตั้งแต่เวลา 1330 เป็นต้นไป โดยพร้อมบริเวณ หลังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
-จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ กองพลทหารราบที่ 4 และทางเว็บไซด์ พล.ร.4 หรือ กกล.นเรศวร (http://www.rta.mi.th/23100u/ หรือ http://www.naresuantaskforce.com/index.php)
10. อื่น ๆ
10.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตบลบ้านคลอง อเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 055 245070 – 9 ต่อ 73252, 73254 ในเวลาราชการ
10.2 การดเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ ในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด่าเนินการสอบคัดเลือกไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากปรากฏว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างส่าหรับการช่วยเหลือผู้สมัคร หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สิน หรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ทราบโดยตรง เพื่อด่าเนินการตามระเบียบ และหากมีหลักฐานที่สามารถด่าเนินการได้จะมีรางวัลน่าจับพร้อมทั้งจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่