บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากสิบตรีกองประจำการเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารประทวนจาก สิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.)ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 2 อัตรา
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัดหน่วยระดับกองพล ที่ได้รับโควตาในการสอบคัดเลือกเท่านั้น โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2 เป็นสิบตรีกองประจำการ ที่จะปลดพ้นจากกองประจำการใน พ.ย.55 (2/53)และ พ.ค.56 (1/54)
1.3 มีคุณวุฒิระดับ ม.3 ขึ้นไป
1.4 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภทโดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
1.7 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.9 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.10 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
1.11 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
2. คุณสมบัติพิเศษ มีความรู้ ความสามารถในด้านการเขียนต่าง ๆ เช่น ป้าย, โฟม ฯลฯ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

3. หลักประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ, บิดา และมารดา
3.5 สำเนาแต่งตั้งยศพลทหารเป็น ส.ต. กองประจำการ
3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. กำหนดการประกาศรับสมัครและรับสมัคร
4.1 ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่ 11 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556
4.2 รับสมัคร ในวันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
5. กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ฯ ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556( ห้วงเช้า )
5.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตั้งแต่ 0800 เป็นต้นไป โดยพร้อม ณ ที่รวมพลในเวลา 0730 บริเวณสนามด้านหลัง กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา
5.3 การสอบภาควิชาการ ตั้งแต่ 1300 - 1500 โดยพร้อม ณ ที่รวมพลในเวลา1230 บริเวณสนามด้านหลัง กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ : ชุดสุภาพ และทหารกองประจำการที่ยังไม่ปลดประจำการ : ชุดฝึกพราง
5.4 การทดสอบคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการเขียนต่าง ๆ จะดำเนินการสอบในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 1000

7. อื่น ๆ
7.1 หลักฐานประกอบกการบรรจุ (เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว)
7.1.1 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ไม่รับใบประกาศ )
7.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.1.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบและบิดามารดา
7.1.4 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)
7.1.5 สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3)
7.1.6 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100 – 075)
7.1.7 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
7.1.8 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
7.1.9 สำเนามรณบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
7.1.10 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร (แบบ ทบ. 466 – 620)
7.1.11 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
7.2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 055 245070 – 9 ต่อ 73252, 73254 ในเวลาราชการ
7.3 การดำเนินการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากสิบตรีกองประจำการเข้ารับราชการ ในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากปรากฏว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างสำหรับการช่วยเหลือผู้สมัคร หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ทราบโดยตรง เพื่อดำเนินการตามระเบียบ และหากมีหลักฐานที่สามารถดำเนินการได้จะมีรางวัลนำจับพร้อมทั้งจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี

1. วิชาที่ทำการทดสอบ

1.1 วิชาการ ( 100 คะแนน )
1.1.1 วิชาทั่วไป (ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3) ( 40 คะแนน )
- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
1.1.2 ความรู้ทั่วไป (นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด ตั้งแต่ 11 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556)
( 10 คะแนน )
1.1.3 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ( 10 คะแนน )
1.1.4 ความรู้ทางทหารเบื้องต้น ( แบบธรรมเนียมทหาร ) ( 20 คะแนน )
1.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( 20 คะแนน )
- กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยกำลังรบหลักของ กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงได้ จึงกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด (เกณฑ์ผ่าน55 % ) โดยจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ที่ผู้สมัครสอบทำได้
2. รายละเอียดสำคัญ
2.1 การประกาศผลการสอบคัดเลือกคำวินิจฉัยของประธานกรรมการสอบคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
2.2 ผู้ที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามที่ กองพลทหารราบที่ 4 ได้ประกาศผลสอบให้ทราบแล้วนั้น จะต้องดำเนินกรรมวิธีในการบรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องนำหลักฐานมาประกอบการรายงานขออนุมัติบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ( ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 3 ขึ้นไป เว้นข้าราชการท้องถิ่น เช่นอบต. ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดทำสัญญาและหลักฐานตามระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกหากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 จะพิจารณาให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในอันดับถัดไปบรรจุเข้ารับราชการต่อไป
2.3 ผลการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีรอมีกำหนดสิ้นสุด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556ในกรณีที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณกำลังพลเพิ่มเติม จะพิจารณาดำเนินการบรรจุผู้ที่ขึ้นบัญชีรอไว้ในแต่ละตำแหน่ง ( บุคคลอะไหล่ ) เรียงลำดับจนกว่าจะสิ้นสุดบัญชี
2.4 การตรวจร่างกาย
2.4.1 การสมัครสอบ : ใช้ผลการตรวจร่างกายทั่วไป จาก โรงพยาบาลค่ายทหารเท่านั้น
2.4.2 หลังประกาศผลการสอบ : กองพลทหารราบที่ 4 จะพาไปตรวจร่างกายเป็นส่วนรวมณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการตรวจเป็นผู้ดำเนินการ หากพบเชื้อ HIV ( เอดส์ ), สายตาผิดปกติและสารเสพติดทางราชการไม่สามารถบรรจุหรือดำเนินการต่อไปได้
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่