บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรม ทพ.22 ได้เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น อส.ทพ. จำนวน 200 อัตรา

กรม ทพ.22 ได้เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น อส.ทพ. จำนวน 200 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเข
  • เพชาย 
  • ป็นทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนไม่รับผู้ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2556
  • อายุ 18-30 ปี 
  • การศึกษา ม.ต้หรือเทียบเท่า 
หลักฐานที่ต้องใช้
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
  • สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8 ,สด.9 ,หรือ สด.43
  • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ก.พ.56 ปฎิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จว.น.ม. 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 246 311