บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมพลาธิการทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 อัตรา

ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
  • โดยรับสมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
  • มีสัญชาติไทย 
  • ผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการ พุทธศักราช 2497 แล้ว 
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของ ผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบกองหนุน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/supply และกำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.30 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4473
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  พธ.ทร.