บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
  1.1.1 บิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  1.1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใดๆ ( เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท )
  1.1.3 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฎิบัติหน้าที่ในสนามได้
  1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า
  1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
  1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้ 
  1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
  1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2 คุณสมบัติเฉพาะเพศชาย 
  1.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มี.ค.26 - 23 มี.ค.38)
  1.2.2 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
  1.2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
1.3 คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง 
1.3.1 เป็นโสด มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มี.ค.31 - 23 มี.ค.38)
1.3.2 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.7 หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
 3.1 การรับสมัคร - สมัครด้วยตนเอง ใน วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 3.2 วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันเสาร์ 23 มีนาคม 2556 ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 0800 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือก และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา 2000
 3.3 การทดสอบร่างกาย เพศชาย 
  3.3.1 ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน 6 ครั้ง
  3.3.2 ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน 28 ครั้ง
  3.3.3 ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง
  3.3.4 วิ่ง 800 ม. เกณฑ์ผ่าน 3 นาที 30 วินาที
 3.4 การทดสอบร่างกาย เพศหญิง 
  3.4.1 โหนตัวกับราวเดี่ยว เกณฑ์ผ่าน 50 วินาที
  3.4.2 ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน 30 ครั้ง
  3.4.3 วิ่ง 800 ม. เกณฑ์ผ่าน 6 นาที

4. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 0900 ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

5. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.039–326292 , 039-326895 , ทร.37422 หรือ WWW.TP–MARINES.NET