บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบก มีแผนงานที่รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 60 อัตรา

โดยรับสมัครประมาณห้วงเดือน มีนาคม 2556 รับสมัครจาก
  • ผู้ที่จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปี 
  • มีสัญชาติไทย 
  • บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติแผนงานจากกองทัพบกแล้ว จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
ดูรายละเอียดที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก