Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการคัดเลือกกรมทหารพรานที่ 47 การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (รอบ 29 ส.ค. 55 )

85 ความคิดเห็น
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 
วันที่ 29 ส.ค. 55 ณ ศูนย์เยาวชนยะลา 
กำหนดการรายงานตัว 0600  
เริ่มคัดตัว 0700
การคัดตัวประกอบด้วย 
 • ดันพื้น 2 นาที 
 • ลุกนั่ง 2 นาที 
 • วิ่ง 2 กม. 
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็น อส.ทพ.ในวันคัดตัว 
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

85 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร บุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพราน

124 ความคิดเห็น
กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. 
ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตราจำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 55
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี(เกิดหระหว่า พ.ศ.2525-2507)
 • ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 • เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556
หลักฐานในการรับสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 3x5 (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัตรประชาชน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาล ของรัฐ)
6.หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุน ใช้ สด.8 ,ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43,ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9
ติดต่อสอบถาม 073-485 022, 082 4440853 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาได้ ตามที่อยู่  ฉก.ทพ.44 ม.1 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190 ตั้งแต่บัดนี้ครับ - 31 ก.ค.55 นี้นะครับ
ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?wk771ahouyu8dn9
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 44

124 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

8 ความคิดเห็น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.1 นักวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), อุตสาหกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
1.2 นักวิจัยระบบอาวุธและยุทธภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์), วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาการสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์
2.3 เสมียนธุรการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาเลขานุการ, การบัญชี, พาณิชยการ,คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

44 ความคิดเห็น
กรมการขนส่งทหารบก
มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนการสูญเสีย (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2555 จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
 • ตำแหน่งพลขับ กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา

44 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประจำปี 2555

8 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • นักร้อง กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศหญิง อายุ 18 - 24 ปี
การศึกษา หลักสูตรมัธยมต้น(ม.3 )
ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ป.ตรี
มีความรู้ความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากลเป็นอย่างดี
มีความรู้ด้านศิลปินหลากหลาย เช่นปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ อ่านโน๊ตได้ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัคร ในวันเวลาราชการ 1-29 มิ.ย. 55 ณ ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. 10400 โทร  0 2245 3373 และ  0 2245 1457 ต่อ 89509 
การสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ก.ค. 55
ประกาศสอบภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ 10 ก.ค. 55
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   13 ก.ค. 55
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เฟสเพ็จ กองดุริยางค์ทหารบก

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

6 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • เสมียน กองดุริยางค์ทหารบก(อัตราสิบเอก) ชกท.710 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18-30 ปี
การศึกษา หลักสูตรมัธยมต้น(ม.3 หรือ ม.ศ. 3)
มีความรู้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องการพิมพ์หนังสือราชการ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัคร ในวันเวลาราชการ 1-29 มิ.ย. 55 ณ กองดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. 10400 โทร  0 2245 3373 และ  0 2245 1457 ต่อ 89509 
การสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 ก.ค. 55
ประกาศสอบภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ 17 ก.ค. 55
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   18 ก.ค. 55
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เฟสเพ็จ กองดุริยางค์ทหารบก

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
กองบิน 41
ตำแหน่งที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา แผนกขนส่ง กองบิน 41
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กองบังคับการ กองบิน 41
คุณสมบัติโดยสังเขป
เพศชาย อายุ 18 ปี ไม่เกิน 30 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
1.ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ สำเร็จการศึกษา ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล้กทรอนิกส์ ช่างยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็น การเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษา ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ
ระยะสัญญาจ้าง 4 ปี
 การรับสมัคร ตั้งแต่ 18-26 มิ.ย. 55 ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41
สอบวิชาการ 4 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41
ประกาศผลทดสอบครั้งที่ 1 ภาควิชาการ 11 ก.ค. 55 ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41เวลา 1100 และทาง www.wing41.rtaf.mi.th
ทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) วันที่ 18 ก.ค. 55 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 41
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 25 ก.ค. 55 ทาง www.wing41.rtaf.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • การศึกษา ป.โท หรือเทียบเท่าสาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมือง นิติศาสตร์ การบริหารหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำวิจัยอย่างน้อย 2 ปี
 • อายุอย่างน้อย 18 ปี
 • ความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไป(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • ระยะการจ้างสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 56 ต่อสัญญา ทุก 4 ปี
 • ค่าตอบแทน 19890 บาท
รับสมัครได้ด้วยตนเอง 11-20 มิ.ย. 55 เวลา 0900-1500 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กทม.
สอบภาควิชาการและสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิ.ย. 55 ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศผลสอบ 28 มิ.ย. 55  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการคัดเลือกรมทหารพรานที่ 47 การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน (รอบ 20 มิ.ย. 55)

5 ความคิดเห็น
กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47   
วันที่ 20 มิ.ย. 55 ณ ศูนย์เยาวชนยะลา 
กำหนดการรายงานตัว 0600  
เริ่มคัดตัว 0700
การคัดตัวประกอบด้วย 
 • ดันพื้น 2 นาที 
 • ลุกนั่ง 2 นาที 
 • วิ่ง 2 กม. 
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดตัวเป็น อส.ทพ.ในวันคัดตัว 
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย
รายละเอียดเพิ่มเติมของการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 3 ประจำโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 (OW1) จ. นครสวรรค์
(ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย และ หญิง (เพิ่มเติม)

52 ความคิดเห็น
หน่วยทหารพรานนาวิกโยธินได้แจ้งมาว่า ใบสมัครไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดแล้วนำมาในวันที่ 23 มิ.ย.55 

52 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่ กองบิน 4 รับสมัคร
 • พนักงานดูแลสถานที่ (ช/ญ) 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ18- 55 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 ตั้งแต่ 1-8 มิ.ย. 55 ในวันและเวลาราชการ โทร 05626 10712 ต่อ 53210 ,53226,53248
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและวันทดสอบ วันที่ 11 มิ.ย. 55 ณ กองบังคับการ กองบิน 4และทาง http://www.wing4.rtaf.mi.th
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น