บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 27

ขอบคุณภาพจากเพ็จหน่วย กองพันจู่โจม ประเทศไทย
 กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร
* ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
* อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
* มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 27 ( จำนวน  113  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 59  ถึง 10 ต.ค. 59
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
ราย ละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร : 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004


สิทธิในระหว่างรับราชการ 


ทหารใหม่ เงินเดือน1,630   เบี้ยเลี้ยง 2,250 พ.จ.จ.    -       เงินเพิ่มชั่วคราว5,120     รวม9,000

ปีที่ 1  เงินเดือน   3,670   เบี้ยเลี้ยง 2,250     พ.จ.จ. 2,700    เงินเพิ่มชั่วคราว3,080    รวม11,700

ปีที่ 2  เงินเดือน  4,160   เบี้ยเลี้ยง 2,250     พ.จ.จ. 2,700     เงินเพิ่มชั่วคราว2,590    รวม11,700

ปีที่ 3  เงินเดือน  4,400   เบี้ยเลี้ยง 2,250     พ.จ.จ. 2,700     เงินเพิ่มชั่วคราว2,350     รวม 11,700

ปีที่ 4  เงินเดือน  4,620   เบี้ยเลี้ยง 2,250     พ.จ.จ. 2,700     เงินเพิ่มชั่วคราว2,130     รวม11,700

ปีที่ 5  เงินเดือน  4,870   เบี้ยเลี้ยง 2,250     พ.จ.จ. 2,700     เงินเพิ่มชั่วคราว1,880     รวม11,700ทหารใหม่  ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น  10 สัปดาห์
พ.จ.จ.  หมายถึง  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมจะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ( หลักสูตรกระโดดร่ม )

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก( เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )  


หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อม ตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อม ตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อม ตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป


ข้อ 1 – 8   ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

 

ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย
1.ท่าดันพื้น  ภายในเวลา 
2 นาที
2.ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 
2 นาที
3.ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่อง
4.วิ่งระยะทาง 1 ไมล์
5.ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร

 

ทดสอบกำลังใจ 9 สถานี


กำหนดการทดสอบ /ตรวจโรค
* ทดสอบร่างกาย 11 ต.ค.59 0800-1200
* ประกาศผลขั้นที่ 1 12 ต.ค.59 0700
* ทดสอบกำลังใจ 9 สถานี 13 ต.ค.59 0800-1630
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค 14 ต.ค.59 0800-1630
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย 15 ต.ค.59 0900
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก 1 พ.ย.59 0800-1600


ติดตามข่าวสาร หรือดูภาพการฝึก ได้ที่ เพ็จ Ranger Battalion Royal Thai Army "หน่วย กองพันจู่โจม ประเทศไทย"https://www.facebook.com/Ranger-Battalion-Royal-Thai-Army-หน่วย-กองพันจู่โจม-ประเทศไทย-256263741111505/