บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.1 นักวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), อุตสาหกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
1.2 นักวิจัยระบบอาวุธและยุทธภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์), วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาการสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์
2.3 เสมียนธุรการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาเลขานุการ, การบัญชี, พาณิชยการ,คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลาโหม เลขที่ 175 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ ระหว่างวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึง วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำหรับผู้ถูกตัดสิทธิ์สามารถทักท้วงได้ภายใน 3 วันทำการ

การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ
  • การสอบภาควิชาการ (แบบปรนัย 4 ตัวเลือก) กำหนดสอบในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555รายละเอียดขอบเขตวิชา ตามผนวก
  • การสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบภาควิชาการ กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน่วยงานในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่นๆ
การประกาศผลสอบและการรายงานตัว
การประกาศผลสอบภาควิชาการ กำหนดประกาศผลสอบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 
ผู้ที่สอบผ่านการสอบภาควิชาการ ให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงสำหรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

การประกาศผลการสอบคัดเลือก กำหนดประกาศผลสอบ ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม หรือสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม http://mrdc.dstd.mi.th/index.html

ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องมารายงานตัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่