บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 3


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 3 ประจำโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 (OW1) จ. นครสวรรค์
(ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง
“สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ
   1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
      ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
   2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
      วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   3 ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.thโดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัคร
      ผ่านทางอีเมลล์ถึงผู้รับเป็นสำคัญ

หมายเหตุ :
1. กรณีที่ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ ขอให้นำใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบที่รับรอง
“สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ” ครบถ้วนอีกครั้งในวันสอบข้อเขียน
2. เอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป                  - สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน                           - สำเนาวุฒิการศึกษา (ตรี โท เอก)
- สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)          - หนังสือรับรองเงินเดือน
- หนังสือรับรองผ่านการทำงาน              - สำเนาใบประกาศนียบัตร/ เกียรติบัตร
- สำเนาหลักฐานทางการทหาร               - อื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
ครบถ้วนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-980-6688 ต่อ 109,741 email : recruitment@dti.or.th
ที่มาข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)