บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

กรมการขนส่งทหารบก
มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนการสูญเสีย (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2555 จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
  • ตำแหน่งพลขับ กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 ทหารกองหนุน หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2 เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก, ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการของหน่วยงานของรัฐเพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
1.8 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
1.9 งดรับ นายสิบกองหนุนที่มียศ จ... – ... กลับเข้ารับราชการ
1.10 งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.. 25342535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ... รับราชการทหาร พ..2497
1.11 สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงในการสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับการบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลัง

2. คุณสมบัติของผู้สมัครตามตำแหน่ง
2.1 ผู้รับสมัครในตำแหน่ง พลขับ, พลขับรถ รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 35 เท่านั้น อายุไม่ตำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถขับรถได้ดี และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น
2.2 ผู้สมัครในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 35 เท่านั้น อายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องมีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
2.3 ผู้สมัครในตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 35 เท่านั้น อายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์สาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
2.4 สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นเรียกร้องสิทธิบรรจุตามที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.5 ผู้ที่สมัครสอบให้เลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

3. หลักฐานประกอบในการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นาฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสาเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
3.1 สาเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.2 หลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดง ผลการศึกษา)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้สมัคร, บิดา-มารดา
3.4 ใบสำคัญทหารกองหนุน เช่น ส..8, ..9, ..43 อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
3.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ(ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตร บิดา, มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
3.8 รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
3.9 หลักฐานการสมัครถ้าปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหากตรวจสอบ พบในภายหลัง หน่วยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุ

4. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
4.1 ติดต่อสมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบกถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2555 เวลา 09001530 สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ. 94515
4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 1300 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

5. กำหนดการสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกวันที่ 2122 มิถุนายน 2555
ณ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
5.1 วันที่ 21 มิถุนายน 2555
- เวลา 0730 - 0830 - ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- เวลา 0830 - 0900 - รับฟังการชี้แจง
- เวลา 0900 - 1000 - สอบภาคภาควิชาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- เวลา 1020 - 1530 - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- สอบภาคปฏิบัติ
- ตำแหน่ง พลขับ พลขับรถ สอบภาคปฏิบัติ ณ สนามทดสอบขับรถยนต์ทหาร ขส.ทบ. โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
- ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ สอบภาคปฏิบัติ ณ กองร้อยทหารขนส่งเรือ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
- ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
5.2 วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 0830 สอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)

6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
6.1 ตำแหน่ง พลขับ พลขับรถ
6.1.1 สอบภาคทฤษฎีวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น), ความรู้
ในการขับขี่รถยนต์ และ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ และความรู้ทั่วไป
6.1.2 สอบสัมภาษณ์
6.1.3 สอบภาคปฏิบัติ การขับรถยนต์
6.2 ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
6.2.1 สอบภาคทฤษฎีวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น), ความรู้ ในการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และความรู้ทั่วไป
6.2.2 สอบสัมภาษณ์
6.2.3 สอบภาคปฏิบัติ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
6.3 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด
6.2.1 สอบภาคทฤษฎีวิชาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น), ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..2537) และความรู้ทั่วไป
6.3.2 สอบสัมภาษณ์
6.3.3 สอบภาคปฏิบัติ พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Word และ Microsoft Excel (พิมพ์หนังสือราชการ หรือพิมพ์เอกสารอื่นๆ)

7. การแต่งกาย แต่งกายชุดสุภาพ
8. ระเบียบในการสอบให้นาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบและหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที ตามข้อ 5 จะให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08301200 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2555 ควบคุมกากับดูแล การสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีอานาจในการตัดสิน ตีความ พิจารณากรณีต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
……………………..
ตามที่ กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนการสูญเสีย (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2555 จำนวน 4 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
- ตำแหน่งพลขับ กองพันทหารขนส่งที่ 1 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพลขับรถ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด กองพันทหารขนส่งที่ 2 (ผสม) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จำนวน 1 อัตรา
1. เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการกาหนด คุณสมบัติของผู้สมัครตามตำแหน่ง และ ห้วงเวลาการปฏิบัติ เห็นควรดำเนินการแก้ไขดังนี้

1.1 เดิม ข้อ 2.2 ผู้สมัครในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 35 เท่านั้น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์สาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องมีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
แก้เป็น ผู้สมัครในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจำกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 35 เท่านั้น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สาขา วิชาช่างยนต์

1.2 เดิม ข้อ 5 กำหนดการสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกวันที่ 2122 มิถุนายน 2555
แก้เป็น สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 56 กรกฎาคม 2555
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
เวลา 0800 - 0830 - รายงานตัว
08300900 - รับฟังคาชี้แจง
09001000 - สอบภาควิชาการ
10001600 - สอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
- สอบปฏิบัติ
- ตำแหน่งพลขับ พลขับรถ สอบภาคปฏิบัติ
ณ สนามทดสอบขับรถยนต์ทหาร
- ตำแหน่ง ช่างเครื องเรือ สอบภาคปฏิบัติ
ณ กองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก
- ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด สอบภาคปฏิบัติ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ช่างกล กรมการขนส่งทหารบก
เวลา 08000830 - รายงานตัวต่อคณะกรรมการ
08300900 - รับฟังคาชี้แจง
เวลา 09001600 - สอบภาคปฏิบัติ
2. ประกาศผลสอบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 1400 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.. 2555
(ลงชื่อ) พลตรี อภิชัย เชียงอารีย์
( อภิชัย เชียงอารีย์ )
เจ้ากรมการขนส่งทหารบก

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมขนส่งทหารบก