Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๕๗ และการรับสมัครนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๖ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

8 ความคิดเห็น
๑. โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร (ชาย)
 • ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้า
 • ชั้นยศไม่เกินร้อยโท หรือนายทหารประทวน (ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศสิบตรี-จ่าสิบเอก
 • มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา
 • และอายุไม่เกิน ๒๗ ปี
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกรุ่นที่ ๕๗ ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร o๓๖-๔๘๖๙๒๕-๙ ต่อ ๓๙๕o๖-๗, ๓๙๗๖o
๒. โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (ชาย)
 • สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก
 • มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๓o ปี
 • มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๖ ในวันที่ ๒๙ - ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. o๓๖-๔๘๖๙๒๕-๙ ต่อ ๓๙๕o๖-๗, ๓๙๗๖o
ข้อมูลข่าวสารจาก เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th 
----------------------------------------
ข่าวนี้สำหรับทหารครับ แต่ผมอยากให้น้องที่สนใจกำลังสอบหรือสอบได้แล้ว ดูเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการทหารกับ กองทัพบก ที่หลายคนได้สอบถามผมมา ลองอ่านดูนะครับนี่เป็นหนึ่งแนวทางกับความก้าวหน้ากับการรับราชการ ที่นำมาฝาก  

8 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ รอบสุดท้าย ประจำปี 2555

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ (รอบสุดท้าย)ประจำปี 2555
หมายเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น
ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่า ทร.
ผลสอบรอบสุดท้าย เหล่า ตรน.
------------------------------------------------------------------------------------
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจผลสอบรอบสุดท้ายได้ทาง
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Lines) ได้ที่หมายเลข  1900-888-563

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2555รอบสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2555จำนวน 226 นายและบุคคลสำรอง 20 นาย
ผู้ที่เข้าสอบรอบสองและผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ ให้เสนอคำขอเป็นหนังสือถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภายใน 31 พ.ค. 55 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

      1. กรณีเป็นผู้ที่สอบรอบสอง ประกอบด้วย (1)สำเนาบัตรประชาชน, (2)สำเนาบัตรประจำตัวสอบ และ(3)สำเนาทะเบียนบ้าน

      2. กรณีเป็นผู้ปกครอง ประกอบด้วย (1)หลักฐานตามข้อ 1., (2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง,(3)สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง และ (4)สูจิบัตรของผู้เข้าสอบรอบสอง

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถ. สุวรรณศร ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก 26001 ตามระยะเวลาที่กำหนด


หมายเหตุ การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 55 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ

ข้อมูลข่าวสารจาก 

 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ใน ทอ.

ไม่มีความคิดเห็น
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีหมายเลข 13 หลัก
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
-
ควรไปก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที
- การแต่งกายควรแต่งกายสุภาพหรือชุดกีฬา
- หากไม่ได้นำบัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมี
หมายเลข 13 หลักมา จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเกณฑ์การให้คะแนน
ปล.ส่วนตัวผู้เขียน คิดว่าผู้สอบคงรู้กำหนดการสอบแล้วแต่อยากนำมาลงเพื่อให้ผู้เข้าสอบในปีต่อๆไปได้อ่านเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า ขอบคุณครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สนามกอล์ฟ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานบริการถือถุงกอล์ฟ

10 ความคิดเห็น
สนามกอล์ฟ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานบริการถือถุงกอล์ฟ ประจำแต่ละสนาม เพศหญิง 
 • อายุไม่เกิน 25 ปี 
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
ผู้ที่สนใจให้รีบติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่แต่ละสนามดังนี้ 
1.สมัครสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ฝ่ายบริการ ฯ (ห้อง หน.แคดดี้) ติดต่อสอบถามโทร. 0-2534-3576 , 0-2534-3880
2.สมัครสนามกอล์ฟกานตรัตน์ ฝ่ายบริการฯ (ห้อง หน.แคดดี้) ติดต่อสอบถามโทร.0-2534-3842    www.rtafgolf.rtaf.mi.th    www.facebook.com/rtafgolfcours ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

10 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

6 ความคิดเห็น
ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ
ตั้งแต่ วันที่ 11 - 12 พ.ค. 2555 ในเวลาราชการ
โทร 02- 2534-2570 , 02-2534-2571
ที่ตั้ง รพ.จันทรุเบกษา พอ.
ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
Tel. 034-996445-52 โทรสาร 034-996445-52 ต่อ 3-8692 หรือ 02-1558692

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 26 คน

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานธุรการ 11 ตำแหน่ง
 • พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล  1 ตำแหน่ง
 • พนักงานการเงินและบัญชี  2 ตำแหน่ง
 • ช่างเครื่องยนต์  2 ตำแหน่ง
 • ช่างไฟฟ้า  2 ตำแหน่ง
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • ช่างทันตกรรม 1 ตำแหน่ง
 • ช่างปรับซ่อมคุรภัณฑ์ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง
 • ช่างเทคนิคแว่นตา 2 ตำแหน่ง
 • ช่างต่อท่อ 1 ตำแหน่ง 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ค.55 ทุกวันในเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2534 7234..(กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัด เลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครสอบพนักงานราชการ ปี 2555

2 ความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานบริการ 3 อัตรา
 • พนักงานบริการ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ 4 อัตรา
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  8 อัตรา
 • พนักงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18 - 30 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รับสมัคร 23 เม.ย. 55 - 4 พ.ค. 55 ในเวลาราชการ 0900-1630 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.โทร 02 475 4473
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 11 พ.ค. 55 ณ กรมพลาธิการทหารเรือ  และ http://www.navy.mi.th/supply
ประเมินสมรรถนะ 18 พ.ค. 55  ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(1) กรมพลาธิการทหารเรือ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร 23 พ.ค. 55 ณ กรมพลาธิการทหารเรือ  และ http://www.navy.mi.th/supply
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการประจำปี 55

5 ความคิดเห็น

ข้อมูลข่าวสารจาก กองทัพภาคที่ 3 http://www.3armyarea-rta.com

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2555 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน 610 คน

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2555
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน 610 คน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2555 รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 760 นาย

2 ความคิดเห็น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2555รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 760 นาย
การปฏิบัติผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 17 เม.ย.55 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
08:00 - 11:00 น. รายงานตัว
11:00 - 12:00 น. การทดสอบวิภาววิสัย
13:00 - 16:00 น. การทดสอบสุขภาพจิต


2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ปี 55 รอบแรก

52 ความคิดเห็น
 
ผู้ผ่านการทดสอบไปรายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในวันที่ 17-19 เม.ย.55 เวลา 0800-1530 
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
-บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลข 13 หลัก  -สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองระบุสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ยสะสมจำนวน 1 ชุด 
มาในวันรายงานตัวและรับกำหนดการสอบรอบสอง 
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ (02-534 8587-91)

52 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

23 ความคิดเห็น
คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทย
ภูมิลำเนาหรือถิ่นอยู่ในท้องที่อำเภอที่รถไฟแล่นผ่านและปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 180 วันนับถึงวันรับสมัครประกอบด้วยพื้นที่
1.อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา จว.สงขลา
2.อ.แม่ลาน อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
3.อ.เมืองยะลา จว.ยะลา
4.อ.รือเสาะ อ.ระแงะ อ.สไหงปาดี อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส
ความรู้ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ และได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
รับสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 23-27 เม.ย.55 เวลา 0830-1630 ณ กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 94 ม.6ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

23 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ

97 ความคิดเห็น
คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทย ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ และได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
รับสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. 55 เวลา 0830-1630 ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

97 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ระเบียบการรับสมัครเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร (หญิง) หน่วย ทม.รอ.ปี ๒๕๕๕(เพิ่มเติม)

87 ความคิดเห็น
. คุณสมบัติของผู้สมัครหญิงไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ๒๘ ปี
๑.๑ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระดับปริญญาตรี  จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในชนบท ,จากสถาบันราชภัฎ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
๑.๒ เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด)
๑.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี  มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๕ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย
๑.๖ เป็นหญิงโสด ไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ  หรืออยู่กินกับชายพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
๑.๗ มีอายุ  ๒๐ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์  ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย

87 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ ประกาศสถานที่สอบภาควิชาการ การสอบ

1 ความคิดเห็น

กองทัพอากาศ ประกาศสถานที่สอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการปี 55
ประกาศสถานที่สอบ
การสอบเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2555
รอบแรก (ภาควิชาการ)

วันอาทิตย์ที่ 8  เมษายน 2555 เวลา 1300 - 1600 น.

Click เลือกประเภทตำแหน่งที่ท่านสอบ


1.  หลักฐานที่ต้องนำมาด้วยทุกท่าน คือ บัตรสอบ  และ  บัตรประจำตัวประชาชน
*** ผู้เข้ารับการสอบทุกท่าน ***
*** ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ  2 ชั่วโมง   เพื่อจะได้เข้าห้องสอบทันเวลา  ***
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้น เกิน 20 นาที

- ผู้สมัครทางไปรษณีย์  ในกรณีไม่ได้รับบัตรสอบทางไปรษณีย์ให้นำรูปถ่าย 2 ใบ มาติดต่อที่กองอำนวยการ
- ผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต   พิมพ์บัตรสอบได้จากที่นี่ ( หมายเหตุ    ถ้าระบบไม่แสดงข้อมูล ให้ กด ctrl + F5 ก่อนใส่เลขประชาชน )
2.  ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำ ดินสอ 2B มาใช้ทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบ เท่านั้น
3.  ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
4.  ห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (ยกเว้น รหัสตำแหน่ง ๑๐๑๓ , ๑๑๑๑ , ๑๑๒๓ และ๑๑๗๓  สามารถนำเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาที่ไม่มีฟังก์ชั่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้าห้องสอบได้ ) 
5.  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)
6.  หากผู้เข้าสอบทำการทุจริต จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
*** ผู้ที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ติดต่อได้ที่  02 534 1226  , 02 534 1253   
แผนที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การเดินทางไป ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แผนที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก
การเดินทางไป ม. รามคำแหง หัวหมาก

รายละเอียดจาก http://www.person.rtaf.mi.th/RTAF55/index.htm 

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น