บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ

คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทย ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ และได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
รับสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. 55 เวลา 0830-1630 ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา 1 ชุด
บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
ทะเบียนพร้อมสำเนา 1 ชุด
ใบรับรองแทพย์ 1ชุด
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ้าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3x4 ซม.จำนวน 3 รูป
หลักฐานทางทหารพร้อมสำเนา 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัววันที่  11 พ.ค. 55  ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ www.dopa.go.th/
การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ภาค
  • ภาคปฏิบัติ ใช้เกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปี คะแนนเก็น 50แยกเป็น
ดันพื้น 15 คะแนน
ลุกนั่ง 15 คะแนน
วิ่ง 2 กม. 20 คะแนน
การทดสอบต้องผ่านทั้ง 3 สถานีหากไม่ผ่านไม่ต้องทำการทดสอบสถานีต่อไปไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • ภาคความรู้ ประสบการณ์และความเหมาะสมใช้การสัมภาษณ์
ทดสอบร่างกาย 22 พ.ค.55 ณ สนามกีฬา ทบ. ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพ
สอบสัมภาษณ์  24 พ.ค.ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน ชั้น 3
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 29 พ.ค. 55 ณ กองอาสารักษาดินแดน ชั้น 3 และwww.dopa.go.th/