บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2555รอบสุดท้าย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปี 2555จำนวน 226 นายและบุคคลสำรอง 20 นาย
ผู้ที่เข้าสอบรอบสองและผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ ให้เสนอคำขอเป็นหนังสือถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภายใน 31 พ.ค. 55 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

      1. กรณีเป็นผู้ที่สอบรอบสอง ประกอบด้วย (1)สำเนาบัตรประชาชน, (2)สำเนาบัตรประจำตัวสอบ และ(3)สำเนาทะเบียนบ้าน

      2. กรณีเป็นผู้ปกครอง ประกอบด้วย (1)หลักฐานตามข้อ 1., (2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง,(3)สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง และ (4)สูจิบัตรของผู้เข้าสอบรอบสอง

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถ. สุวรรณศร ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก 26001 ตามระยะเวลาที่กำหนด


หมายเหตุ การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 55 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ

ข้อมูลข่าวสารจาก