บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทย
ภูมิลำเนาหรือถิ่นอยู่ในท้องที่อำเภอที่รถไฟแล่นผ่านและปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 180 วันนับถึงวันรับสมัครประกอบด้วยพื้นที่
1.อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา จว.สงขลา
2.อ.แม่ลาน อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
3.อ.เมืองยะลา จว.ยะลา
4.อ.รือเสาะ อ.ระแงะ อ.สไหงปาดี อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส
ความรู้ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ และได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
รับสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 23-27 เม.ย.55 เวลา 0830-1630 ณ กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 94 ม.6ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา


หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา 1 ชุด
บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
ทะเบียนพร้อมสำเนา 1 ชุด
ใบรับรองแทพย์ 1ชุด
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ้าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3x4 ซม.จำนวน 3 รูป
หลักฐานทางทหารพร้อมสำเนา 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัววันที่  4พ.ค. 55  ณ กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง)จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา หรือ www.dopa.go.th/
การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ภาค

  • ภาคปฏิบัติ ใช้เกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปี คะแนนเก็น 50แยกเป็น
ดันพื้น 15 คะแนน
ลุกนั่ง 15 คะแนน
วิ่ง 2 กม. 20 คะแนน
การทดสอบต้องผ่านทั้ง 3 สถานีหากไม่ผ่านไม่ต้องทำการทดสอบสถานีต่อไปไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • ภาคความรู้ ประสบการณ์และความเหมาะสมใช้การสัมภาษณ์
ทดสอบร่างกาย 16 พ.ค.55 ณ รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
สอบสัมภาษณ์  17 พ.ค.ณ ณ กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 94 ม.6ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 25 พ.ค. 55 ณ ณ กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง)จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และwww.dopa.go.th/