บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ระเบียบการรับสมัครเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร (หญิง) หน่วย ทม.รอ.ปี ๒๕๕๕(เพิ่มเติม)

87 ความคิดเห็น
. คุณสมบัติของผู้สมัครหญิงไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ๒๘ ปี
๑.๑ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระดับปริญญาตรี  จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในชนบท ,จากสถาบันราชภัฎ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
๑.๒ เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด)
๑.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี  มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๕ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย
๑.๖ เป็นหญิงโสด ไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ  หรืออยู่กินกับชายพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
๑.๗ มีอายุ  ๒๐ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์  ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย

๑.๙ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา  ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
๑.๑๒ นับถือศาสนาพุทธ
๑.๑๓ ว่ายน้ำเป็น
๑.๑๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๑๕ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (โดยคณะกรรมการของหน่วย)
๑.๑๖ เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ
๑.๑๗ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัคร ชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
๑.๑๘ ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย
.หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร (ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
.๑  บัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน
.๓  วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๖ ขึ้นไป)
.๔  รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ
.๕ ผลการตรวจร่างกาย (ใบสำคัญความเห็นของแพทย์)
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบ/คัดเลือก วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐  ณ รร.ทม.รอ.
. สิ่งของที่ทุกคนต้องมีใช้ประจำวัน ให้นำมาในวันรายงานตัว มีดังนี้.-
.๑ กางเกงกีฬาขายาว (กางเกงวอร์ม) ๒     ตัว (สีดำ)    
.๒ เสื้อยืดคอกลม ๒     ตัว (สีดำ) 
๓.๓ รองเท้าคอมแบท ๑      คู่
.๔ รองเท้าผ้าใบ ๑      คู่  
๓.๕ ถุงเท้า ๔      คู่   (สีดำ ๔ คู่)
.๖ รองเท้าแตะ ๑      คู่
.๗ ผ้าเช็ดตัว ๑      ผืน   (สีเขียว)
.๘ ขันน้ำ,สบู่,แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน  ๑     ชุด
.๙ จาน+ แก้วน้ำพลาสติก  ช้อน + ส้อม (แสตนเลส)     ๒     คู่
.๑๐ แฟ้มเอกสาร ชนิดกระดาษ ๑     แฟ้ม
.๑๑ ของใช้อื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้ประจำวัน
๓.๑๒ ผลการตรวจร่างกาย  (ตรวจเลือด HIV)
หมายเหตุ :    วันรายงานตัวให้นำใบรับรองความประพฤติมาด้วย/พร้อมเบอร์โทรศัพท์....................................
วันเวลาในการเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่  ๑ เม.ย.๕๕ - ๑๔ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ 
รายงานตัว/ดำเนินการคัดเลือก   ใน ๑๕ พ.ค.๕๕  (คัดเลือกตัวถึง ๑๕-๑๙ พ.ค.๕๕)
-  ปล่อยพัก ๒๐ ๒๖ พ.ค.๕๕ รายงานตัว ๒๗ ๓๑ พ.ค.๕๕
-  เปิดหลักสูตรการฝึก  ในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๕
สถานที่รับสมัคร:ณ  โรงเรียนทหารมหาดเล็ก ฯ วังทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กทม.
การเดินทาง :     จากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ  มาลงรถหน้าหมู่บ้านพรรณพฤกษา ถนนบรมราชชนนี  ซอย ๑๒๑
รถเมล์ผ่าน :      ปอ.๕๑๕, ๕๓๙, สาย  ๑๒๕ (จากอนุสาวรีย์ชัย ฯ)
                    :      จากหมอชิตสาย  ๑๗๐
เกณฑ์อายุ

เกิด พ.ศ.๒๕๓๖
๑๙ ปี
ไม่รับ
 หลักฐานนำมาสมัคร
เกิด พ.ศ.๒๕๓๕
๒๐ ปี

.ใบ สด.๘ ใบกองหนุน  (ถ้ามี)
เกิด พ.ศ.๒๕๓๔
๒๑ ปี

๒.สำเนาทะเบียนบ้าน
เกิด พ.ศ.๒๕๓๓
๒๒ ปี

๓.สำเนาบัตรประชาชน
เกิด พ.ศ ๒๕๓๒
๒๓ ปี

๔.วุฒิการศึกษา
เกิด พ.ศ.๒๕๓๑
๒๔ ปี

๕.รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒รูป
เกิด พ.ศ.๒๕๓๐
๒๕ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๙
๒๖ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๘
๒๗ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๗
๒๘ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๖
๒๙ ปี
ไม่รับ
อายุเกิน

87 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ2 เม.ย. 2555 17:05:00

  อยากจะร้องไห้อายุไม่ถึงอ๊

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 เม.ย. 2555 17:16:00

  ใบรับรอง ใช้เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมแบบนี้

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 เม.ย. 2555 18:56:00

  ส่วนสูงเท่าไหร่คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ3 เม.ย. 2555 01:34:00

   ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรค่ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 เม.ย. 2555 19:16:00

   สูง150ขึ้นไม่รับหรอคะ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ3 เม.ย. 2555 10:54:00

  สามสิบไม่ได้หรอ อายุเกินแต่อยากสมัครมาก

  ตอบลบ
 5. อยากเป็นส่วนสูงไม่ถึง แค่ 150 เศษๆ เอง เป็นได้หรือป่าวคร๊

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ3 เม.ย. 2555 16:02:00

  ลองไปเสี่ยงดูได้ไหมคะความสูงขาดนิดเดียวคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ4 เม.ย. 2555 08:50:00

  ปีนี้ไม่รับ ผู้ชายหรอครับผม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับน้องลองดูข่าวในบล็อกผมลงไปแล้ว

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ6 เม.ย. 2555 00:00:00

   แต่ละปี จำนวนคนสมัครมากน้อยเพียงใด จำนวนคนผ่าน ด้วยค่ะ ส่วนมากทำไมถึง ออกเยอะค่ะ สาเหตุเพราะฝึกหนักด้วยหรือป่าวค่ะ วอนท่านผู้รู้หรือเพื่อน ๆ ช่วยตอบแชร์ด้วยนะค่ะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ7 เม.ย. 2555 11:02:00

   เราก็ไปถามมานะเรื่องรายละเอียดลึก ๆ เค้าก็ตอบแน่ชัดไม่ได้ที่สำคัญร่างกายและใจต้องมาก่อน เพราะรับผู้หญิงรุ่นแรกอ่ะไม่รู้จาเป็นไง

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ4 เม.ย. 2555 16:49:00

  ส่วนใหญ่ทหารมหาดเล็กเค้าให้สิทธิ์ลากลับบ้านอย่างไรค่ะแล้วเดือนนึงหยุดกี่วัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามปกติ ทำงาน 20 พัก 10 แต่ให้ละเอียดกว่านี้น้องโทรไปถามหน่วย ถามในนี้ผมตอบได้แค่ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รับสมัครให้มาครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ7 เม.ย. 2555 21:32:00

   ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ VS ทหารตามเหล่าต่าง ๆ แตกต่างกันยังไงค่ะ ตามความเข้าใจหนู ทหารธรรมดาตามเหล่า ต่าง ๆ ความก้าวหน้าในการงาน น่าจะไปไวกว่า ทม.รอ. ไหมค่ะ ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือป่าว ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ ^^

   ลบ
  3. ต่างกันที่ลักษณะงานครับ ความก้าวหน้าอยู่ที่บุคคลและความรู้ความสามารถ ทหารรักษาพระองค์ชื่อก็บอกว่ามีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและพระเกียรติยศแด่ พระบรมวงศานุวงค์ ส่วนทหารในเหล่าต่างๆก็ทำงานตามสายงานหรือเหล่าของตนครับ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ5 เม.ย. 2555 10:25:00

  วันรายงานตัวต้องเตรียมของไปเยอะจัง นี่แสดงว่า ถ้ารายงานตัวแล้วก้อได้เข้าฝึกทุกคนเลยหรือไงอ่ะ หรือว่าถ้าไปฝึกแล้วไม่ผ่าน ก้อคือฟาวส์หรือป่าวค๊ะ ไม่เข้าใจ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ5 เม.ย. 2555 20:44:00

  วุฒิ ป.ว.ช รับหรือป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5 เม.ย. 2555 23:29:00

  ปีหน้า 56 ผู้หญิง มีเปิดรับสมัครอีกไหมค่ะ รบกวนผู้รู้ตอบด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ5 เม.ย. 2555 23:32:00

  สำหรับในส่วน ผู้หญิง ต้องทำงาน 3 ปี ถึงจะติดยศ สิบตรี หรอค่ะ :(

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็ไม่แน่เสมอไปแล้วแต่ความสามารถและอัตราตำแหน่ง และระเบียบของหน่วยด้วย

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ5 เม.ย. 2555 23:50:00

  ผู้หญิง ฝึก กี่เดือน ค่ะ ในช่วงการฝึกถ้ามีธุระจำเป็นจะขอลาหยุดได้ไหมค่ะ
  แล้วทำงาน ประมานไหน เกี่ยวกับอะไรหรอค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องสอบถามหน่วยหรือสอบถามในวันรับสมัคร

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ5 เม.ย. 2555 23:54:00

  ทำไม ไม่ค่อยมีรายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร ที่ชัดเจนมากกว่านี้นะค่ะ
  จะได้หายข้อข้องใจ :))

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น้องดูหัวข้อหรือยังว่าเพิ่มเติม กลับไปดูข่าวที่ผ่านมาก่อนนะครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ7 เม.ย. 2555 21:22:00

   ดูหัวข้อเพิ่มเติมแล้วค่ะ คือ เค้าไม่ระบุว่าฝึกกี่เดือน เวลาบรรจุนั้นยศอะไร ประมานนนี้น่ะค่ะ ต้องให้โทไปถามอ่ะ ค่ะ ^^

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ7 เม.ย. 2555 21:25:00

   ขอบพระคุณค่ะ พี่ Noppadol Srisakote

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ7 เม.ย. 2555 15:00:00

  โหลดใบสมัครไม่ได้ค่ะ รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะ? ขอบคุณมากค่ะ =')

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทดสอบแล้วโหลดได้ปกติใส่โค๊ดข้างกล่องโหลดได้เลย

   ลบ
 16. ไปสมัครมาแล้วฝึกทั้งหมด 4 เดือน เริ่ม มิ.ย-ต.ค 55 ค่ะ 2 เดือนแรกฝึก 4 สัปดาห์ พัก 7 วัน หลังจากนั้นก็ฝึกต่อถึง กลางเดือน ต.ค ค่ะอนุญาติใหญาติเยี่ยมวันอาทิตย์วันเดียว มีการทดสอบร่างกายและจิตใจค่ะแต่คงไม่หนักเท่าผู้ชาย หลังฝึกจบก็ปฏิบัติงานต่อภายใน 3 ปีถ้าปฏิบัติงานไม่ขาดตกบกพร่องไม่หนีเวร ก็อยู่ในกฎระเบียบก็ได้บรรจุเร็วค่ะผู้หญิงรุ่นแรกเค้าว่าส่วนใหญ่อะไรก็ดีหมด เพราะที่ผ่านมาก็มีแต่ผู้ชาย

  ฝึก 4 เทอมค่ะ มิ.ย- ตค.55อ่านด้านล่างนะค่ะ เรื่องลากหยุดช่วงฝึกคงไม่ได้ญาติมาเยี่ยมได้เฉพาะวันอาทิตย์ลาได้คงเป็นช่วงที่ไปปฏบัตงานค่ะแต่ทั้งนี้ต้องมีคนอยุ่เวรแทนนะค่ะคือหาคนเข้าแทนได้น่ะค่ะเค้าว่าถ้าทำงานดีก็มีโอกาศไปไกลถึงต่งประเทศค่ะตามเสด็จ vip ผู้หญิง หรือรัชทายาทผู้หญิงได้ค่าตอบแทนด้วย แต่ถ้าปฏิบัติราชการในวังก็ได้เงินท้ายพระที่นั่งน่จะ 9000 บาทนะค่ะส่วนการบรรจุนั้นใครทำงานดีได้บรรจุภายใน 3 ปีแต่ใครชอบหนีเที่ยวคงต้องรอนนานค่า

  มีน้องโพสต์ไว้ไม่ขึ้นผมส่งให้แทน

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ8 เม.ย. 2555 21:38:00

  ต้องอ่าน อะไรบ้างค่ะ ที่ไม่ใช่ปฎิบัติ ที่สัมภาษ จะถามความรู้ประมานไหนค่ะ ขอรายละเอียดกว่านี้ได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การสอบสัมภาษณ์ไม่มีใครรู้หรอกว่ากรรมการจะถามอะไรไม่ว่าการสอบที่ไหนนะน้อง เป็นคำถามทดสอบไหวพริบปฏิภาณ ผมไปสอบก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะถามอะไรใช้ความเด็ดขาด มั่นใจ และไหวพริบของเราเท่านั้นที่จะผ่านไปได้

   ลบ
  2. เบื้องต้นต้องรู้ว่าหน่วยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ใครเป็น ผบ.หน่วย ความรู้เกี่ยวกับทหารเบื้องต้น ข่าวในรอบสัปดาห์ เดือน
   ความรู้ราชาศัพท์ ฯลฯ ถ้าผมเป็นกรรมการนะ

   ลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ8 เม.ย. 2555 21:45:00

  อายุ 28 ปีพอดี แต่ความสูงขาด 2 ซม. อยากสมัครอ่ะ ทำไงดี

  ตอบลบ
 19. พี่คัฟแล้วผู้ชายรับไหมคัฟ พอดีจะเข้ากรุงครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ9 เม.ย. 2555 14:57:00

   วันนั้นก็เห็นผู้ชายไปสมัครค่ะลองโทรไปถามก่อนนะค่ะน่าจะรบนะ

   ลบ
  2. สมัครได้ห้วงเวลาเดียวกับ ญ. ข่าวผมลงไว้แล้วหาอ่านในบล็อกนะ

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ10 เม.ย. 2555 09:56:00

  ความสูงขาด1ชมลองไปเสี่ยงสมัครดูได้ไหมคะพี่รบกวนตอบหน่อยนะคะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ10 เม.ย. 2555 12:39:00

  ขอบคุณนะคะที่ตอบคะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ10 เม.ย. 2555 14:51:00

  หนูอยากเป็นจริงๆ
  ขอร้องรับหนูได้เหรอเปลาค่ะ
  ถ้าได้โทรมาที่ 0816844301

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ12 เม.ย. 2555 16:33:00

  ความสูงไม่ถึงอีก 2 ซม จะสมัครได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมไม่ตอบได้ไหมคำถามประเภทแหกกฏนิ อืมต้องลองไปสอบถามเจ้าหน้าทีรับสมัครดีกว่านะครับ

   ลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ16 เม.ย. 2555 15:18:00

  อิสลามไม่ได้หรอค๊ะเสียดายจัง

  ตอบลบ
 25. แล้วสวัสดิการของอาสา(หญิง)จะเหมือนกับอาสา(ชาย)รึเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ17 เม.ย. 2555 20:27:00

  ต้องโสดจริงๆน่ะหรอลองไปสมัครน่าจะได้มั๊ยคะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ17 เม.ย. 2555 22:44:00

  ตัวสำรองเยอะจังตัวจริงแค่สิบคน

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ21 เม.ย. 2555 13:04:00

  ทดสอบร่างกายมีอะไรบ้างคะ

  ตอบลบ
 29. สถานที่ฝึกคือที่กรุงเทพใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ24 เม.ย. 2555 11:28:00

  หน้าจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะ ปีนี้อายุ29เลย เกิน1ปี แต่อยากสมัครเป็นทหารมากๆค่ะ เสียใจจังค่ะ ลองไปสมัครดูได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 15:01:00

  พี่ค่ะรบกวนสอบถามใน5วันที่เราไปเข้าค่ายเราจะเจอกับอะไรบ้างค่ะ พอจะตอบได่ไหม

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 20:30:00

  ครัยบอกค่ะว่ารับแค่10คนเริ่มงง ที่หน่วยรับสมัครหรอค่ะ ที่รู้มารับมั่ยจำกัดมั่ยชั่ยหรอค่ะ แต่อยู่ที่ว่าเราทนฝึกดั้ยหรอป่าวมั่ยชั่ยหรอค่ะ ขอคำตอบแบบแน่นอนเลยดั้ยมัยค่ะ..............

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ25 เม.ย. 2555 20:45:00

  รับสิบคนตัวสำรองสามสิบ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ26 เม.ย. 2555 09:32:00

  รับสิบคนจริงหรอเนี้ยตอนที่ไปสมัครนึกว่าครูฝึกพูดเล่น....แต่ถึงรับแค่สิบคนก็จะสู้ไม่ถอย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ30 เม.ย. 2555 12:00:00

   รับสิบคนจริงๆค่ะ ไปสมัครมาแล้ว

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ26 เม.ย. 2555 11:06:00

  รับสิบคนจริงหรอคะ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ27 เม.ย. 2555 11:58:00

  รับทุกปีหรือเปล่าค่ะ

  อายุ17 เอง แต่อยากฝึกค่ะ อยากรุ้ว่าจะเหนื่อยเเค่ ไหน

  จะทนได้หรือเปล่า อยากรับราชการค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คาดว่าจะรับทุกปี ถ้าดูจากตารางอายุน้องอายุไม่ถึงนะครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 พ.ค. 2555 10:50:00

   พึ่งจะเห็นมีการเปิดรับแบบเป้นทางการก็ ครั้งนีั้และ สมัครผม มาฝึก อส มวก ไม่เห็นมี การเปิดรับสมัคร ญ นะ

   ลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ27 เม.ย. 2555 13:51:00

  อยากรู้ว่า คนที่ใส่คอนแทค(สายตา)อ่ะคะ เวลาวัดสายตา เค้าจะให้ถอดออกไหมอ่ะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ27 เม.ย. 2555 21:33:00

  ที่ข่าวประกาศรับจำนวนมากนะ..ก้อถามที่รับสมัครก้อบอกว่ารับเยอะแต่อยู่ที่ตัวเรามั่ยชั่ยหรอ แต่10คนเรามั่ยรู้อ่ะ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ27 เม.ย. 2555 23:49:00

  ว่ายน้ำไม่เป็นสมัครได้มั้ยอ่ะค่ะ เห็นเพื่อนโทรไปบอกว่าได้ใครรู้บ้างว่าได้มั้ย

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ28 เม.ย. 2555 10:02:00

  มีใครสูง160 พอดีแล้ววันไปสมัครโดนวัดแล้วส่วนสูงไม่ถึงบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ28 เม.ย. 2555 11:07:00

  รับแค่10คนจิงๆโทรถามแล้ว..สมัครเปงร้อย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ค. 2555 12:50:00

   ถูกต้องรับ10คน แต่จะไปคัดอีกทีในรอบลึกๆค่ะ

   ลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ30 เม.ย. 2555 11:04:00

  เขารับไม่จำกัดไม่ใช่เหรอค่ะ ส่วนสูงขาด 2 ซม. ค่อนข้างเจ้าเนื้ออยากเป็นมากๆจะมีโอกาสสมัครได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ30 เม.ย. 2555 12:01:00

   ไปสมัครมาแล้วค่ะ เค้าวัดส่วนสูงตรงนั้นเลย เข้มเรื่องส่วนสูงมากไม่ผ่านเรื่องความสูงTT

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ2 พ.ค. 2555 09:17:00

   แล้วเค้าให้สมัครหรือเปล่าค่ะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ค. 2555 17:03:00

   ไม่ให้สมัครค่ะ คุณสมบัติไม่ครบ

   ลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ4 พ.ค. 2555 13:20:00

  ความสูงในบัตรประชาชน 165ซม. พอไปวัดที่นั่น เหลือ161 -*-

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ4 พ.ค. 2555 14:27:00

  สูง 177 หนัก 70 จบ รด.ปี 5
  มีรอยสักที่หลังค่ะ สมัครได้รึป่าว ตามระเบียบแล้วไม่เห็นระบุเรื่องรอยสัก จะได้ไม่เสียเวลาค่ะ..

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ5 พ.ค. 2555 13:25:00

   แต่ตอนที่เราไป เค้าถามนะว่ามีรอยสักไหม แต่เผอิญไม่มี เลยไม่ได้ถามอะไรต่อ

   ลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ค. 2555 12:21:00

  ทำไมต้องระบุส่วนสูงและการว่ายน้ำด้วยอะค๊ะ ถ้าอย่างนั้นคนที่ส่วนสูงไม่ถึงและว่ายน้ำไม่เป็นก็เสียสิทธิ์ทุกอย่างเรยสิค๊ะ แย่จัง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่น่าถาม คุณไป รปภ.vip เกิด vip ตกน้ำคุณช่วยได้ไหม แล้วถ้าช่วยไม่ได้จะไปเป็นทำไม...สอบทหารทุกอย่างกำหนดส่วนสูงหมดมีใน พรบ.ว่าจะรับราชการต้องสูงเท่าไร

   ลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ14 พ.ค. 2555 14:46:00

  วันนี้สุดท้ายกับการรับสมัคร..คนที่สมัครปัยแล้วสู้ๆนะ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ19 พ.ค. 2555 16:32:00

  หลังจากที่ไปทดสอบมาแล้ว 15-19 หน่วยนี้ไม่รับคนที่หน้าตาดีทั้งที่ทดสอบผ่านบุคลิกดีติด1ใน10แต่ต้องโดนคัดออกเขาบอกว่าหน้าตาดีเดี่ยวผมเดือดร้อนเห็นใจผมเถอะต้องกลับบ้านตั้งแต่วันที่18เสียใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆร้องไห้ทำใจไม่ได้

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ11 มิ.ย. 2555 20:02:00

  น่าสนใจมากๆๆๆๆเลยอ่ะเลยปีหน้าเปิดรับอีกไหมค่ะจะไปสมัครอยากเป็นทหารหญิงจริงไรจิง สูง 160 เปะจารอดไหมเนี้ยเด็กเส้นเยอะป่ะปีนี้สมัครเปนร้อยรับน้อยจัง อย่าลืมประชาสัมพันธ์บ้างน่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ28 มิ.ย. 2555 17:46:00

  อยากจะบอกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาทำได้ทุกอย่าง ว่ายนำ้เป็น ส่วนสูง165 นำ้หนัก57 ตอนนี้กำลังศึกษาม.6คร๊า เป็นนักกีฬาโรงเรียนค่ะ อยากเป็นทหารอาสามากค่ะ ไม่ทราบว่าปีหน้าจะรับสมัคหรือเปล่าค่ะถ้ายังไงช่วยกรุณารับหนูพิจารณาด้วยคนนะค่ะ 0884788044 เบอร์โทรศัพท์หนูค่ะ ยังไงก็ช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ หนูอยากเป็นลูกพ่อหลวงค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับทุกปีครับมีข่าวผมจะแจ้งทางนี้ หรือน้องสมัครรับข่าวทางเมล์ได้จาก ช่องทางขวามือครับรับข่าวสารผ่าน อีเมล์

   ลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ28 ส.ค. 2555 10:40:00

  ผู้หญิงต้องตัดผมป่าวค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามที่ได้ข้อมูลมาตัดรองทรงทุกนายครับ

   ลบ
 51. เสียดายจัง เพิ่งรู้ข่าววันนี้เอง

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ25 ต.ค. 2555 18:24:00

  ปีหน้าจะรับสมัครอีกไหมคะ อยากเป็น แต่ว่ายน้ำไม่เป็น แถมไม่ได้เป็น รด ด้วย คงจะสมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับครับอีกครับ ต้องไปหัดว่ายน้ำไว้ครับ สำหรับ ญ.ไม่จำเป็นต้องเรียน รด.ครับ

   ลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ2 ม.ค. 2556 13:50:00

  ตอนนี้หนูกำลังจะจบม.3ค่ะ อยากทราบว่าผู้หญิงก็เป็นทหารได้ให้มั๊ยค่ะ
  แล้วจำกัดแผนการเรียนหรือเป่ลาค่ะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ2 ม.ค. 2556 13:55:00

  ทหารผู้หญิงจะมีหน้าที่อย่างไรค่ะ
  จะมีหน้าที่เหมือนผู้ชายมั๊ย
  พอดีว่าหนูชอบแบบลุยๆน่ะค่ะ

  ตอบลบ