บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ระเบียบการรับสมัครเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร (หญิง) หน่วย ทม.รอ.ปี ๒๕๕๕(เพิ่มเติม)

. คุณสมบัติของผู้สมัครหญิงไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ๒๘ ปี
๑.๑ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระดับปริญญาตรี  จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในชนบท ,จากสถาบันราชภัฎ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
๑.๒ เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด)
๑.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี  มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๕ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย
๑.๖ เป็นหญิงโสด ไม่มีความเสื่อมเสียทางเพศ  หรืออยู่กินกับชายพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีสามี
๑.๗ มีอายุ  ๒๐ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์  ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย

๑.๙ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา  ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
๑.๑๒ นับถือศาสนาพุทธ
๑.๑๓ ว่ายน้ำเป็น
๑.๑๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑.๑๕ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (โดยคณะกรรมการของหน่วย)
๑.๑๖ เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ
๑.๑๗ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัคร ชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
๑.๑๘ ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย
.หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร (ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
.๑  บัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน
.๓  วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๖ ขึ้นไป)
.๔  รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ
.๕ ผลการตรวจร่างกาย (ใบสำคัญความเห็นของแพทย์)
รายงานตัวเข้ารับการทดสอบ/คัดเลือก วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐  ณ รร.ทม.รอ.
. สิ่งของที่ทุกคนต้องมีใช้ประจำวัน ให้นำมาในวันรายงานตัว มีดังนี้.-
.๑ กางเกงกีฬาขายาว (กางเกงวอร์ม) ๒     ตัว (สีดำ)    
.๒ เสื้อยืดคอกลม ๒     ตัว (สีดำ) 
๓.๓ รองเท้าคอมแบท ๑      คู่
.๔ รองเท้าผ้าใบ ๑      คู่  
๓.๕ ถุงเท้า ๔      คู่   (สีดำ ๔ คู่)
.๖ รองเท้าแตะ ๑      คู่
.๗ ผ้าเช็ดตัว ๑      ผืน   (สีเขียว)
.๘ ขันน้ำ,สบู่,แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน  ๑     ชุด
.๙ จาน+ แก้วน้ำพลาสติก  ช้อน + ส้อม (แสตนเลส)     ๒     คู่
.๑๐ แฟ้มเอกสาร ชนิดกระดาษ ๑     แฟ้ม
.๑๑ ของใช้อื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้ประจำวัน
๓.๑๒ ผลการตรวจร่างกาย  (ตรวจเลือด HIV)
หมายเหตุ :    วันรายงานตัวให้นำใบรับรองความประพฤติมาด้วย/พร้อมเบอร์โทรศัพท์....................................
วันเวลาในการเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่  ๑ เม.ย.๕๕ - ๑๔ พ.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ 
รายงานตัว/ดำเนินการคัดเลือก   ใน ๑๕ พ.ค.๕๕  (คัดเลือกตัวถึง ๑๕-๑๙ พ.ค.๕๕)
-  ปล่อยพัก ๒๐ ๒๖ พ.ค.๕๕ รายงานตัว ๒๗ ๓๑ พ.ค.๕๕
-  เปิดหลักสูตรการฝึก  ในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๕
สถานที่รับสมัคร:ณ  โรงเรียนทหารมหาดเล็ก ฯ วังทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กทม.
การเดินทาง :     จากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ  มาลงรถหน้าหมู่บ้านพรรณพฤกษา ถนนบรมราชชนนี  ซอย ๑๒๑
รถเมล์ผ่าน :      ปอ.๕๑๕, ๕๓๙, สาย  ๑๒๕ (จากอนุสาวรีย์ชัย ฯ)
                    :      จากหมอชิตสาย  ๑๗๐
เกณฑ์อายุ

เกิด พ.ศ.๒๕๓๖
๑๙ ปี
ไม่รับ
 หลักฐานนำมาสมัคร
เกิด พ.ศ.๒๕๓๕
๒๐ ปี

.ใบ สด.๘ ใบกองหนุน  (ถ้ามี)
เกิด พ.ศ.๒๕๓๔
๒๑ ปี

๒.สำเนาทะเบียนบ้าน
เกิด พ.ศ.๒๕๓๓
๒๒ ปี

๓.สำเนาบัตรประชาชน
เกิด พ.ศ ๒๕๓๒
๒๓ ปี

๔.วุฒิการศึกษา
เกิด พ.ศ.๒๕๓๑
๒๔ ปี

๕.รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒รูป
เกิด พ.ศ.๒๕๓๐
๒๕ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๙
๒๖ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๘
๒๗ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๗
๒๘ ปี


เกิด พ.ศ.๒๕๒๖
๒๙ ปี
ไม่รับ
อายุเกิน