บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๕๗ และการรับสมัครนายทหารประทวน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๖ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร (ชาย)
  • ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้า
  • ชั้นยศไม่เกินร้อยโท หรือนายทหารประทวน (ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศสิบตรี-จ่าสิบเอก
  • มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา
  • และอายุไม่เกิน ๒๗ ปี
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกรุ่นที่ ๕๗ ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร o๓๖-๔๘๖๙๒๕-๙ ต่อ ๓๙๕o๖-๗, ๓๙๗๖o
๒. โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (ชาย)
  • สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก
  • มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๓o ปี
  • มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๖ ในวันที่ ๒๙ - ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. o๓๖-๔๘๖๙๒๕-๙ ต่อ ๓๙๕o๖-๗, ๓๙๗๖o
ข้อมูลข่าวสารจาก เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th 
----------------------------------------
ข่าวนี้สำหรับทหารครับ แต่ผมอยากให้น้องที่สนใจกำลังสอบหรือสอบได้แล้ว ดูเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการทหารกับ กองทัพบก ที่หลายคนได้สอบถามผมมา ลองอ่านดูนะครับนี่เป็นหนึ่งแนวทางกับความก้าวหน้ากับการรับราชการ ที่นำมาฝาก