บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบราย ชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนิน การตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจผลสอบได้ทาง
http://www.navy.mi.th
http://admission.rtna.ac.th
http://admission.navy.mi.th
** หมายเหตุ - การประกาศผลสอบรอบแรกปีนี้แยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.
สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.
ผลสอบรอบแรก เหล่า ทร.
ผลสอบรอบแรก เหล่า ตรน.

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบผลสอบทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Lines)
ได้ที่หมายเลข  1900-888-563
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการทาง Internet

๑.  การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันอังคารที่ ๑๗ เม.ย.๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น ผลสอบอย่างเป็นทางการ

๒.  ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ จะ ต้องรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันอังคารที่ ๑๗ เม.ย.๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ

๓. การทดสอบสุขภาพจิต จะ มีขึ้นในวันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวเวลา ๐๗๓๐ และชำระเงินค่าตรวจร่างกาย จำนวน ๑,๒๓๐.-บาท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ยังไม่ครบและเอกสารขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ภายหลังการทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเข้าสอบรอบสองต่อไปด้วย

๔. ผู้สมัคร ฯ ด้วยตนเองและทางอินเตอร์เน็ต หรือ ผู้ปกครองของผู้สมัคร ฯ จะต้องนำสำเนาระเบียน แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด จำนวน ๑ ชุด มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ ในวันทดสอบสุขภาพจิต

๕. ผู้สมัคร ฯ ทางอินเตอร์เน็ต หรือ ผู้ปกครองของผู้สมัคร ฯ จะต้องนำหลักฐานการสมัคร ฯ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับหลักฐานการสมัคร ฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต โดยมีรายการหลักฐานฯ ดังนี้
    ๕.๑ รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว๒ จำนวน  ๓  ใบ พร้อมเขียน ชื่อ-ชื่อสกุล และหมายเลขประจำตัวสอบ ไว้ที่ด้านหลังรูป ให้ชัดเจน
    ๕.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด พร้อมสำเนา ๑ ชุด
    ๕.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฯ ของบิดา และของมารดาผู้ให้กำเนิด พร้อมสำเนา ๑ ชุด
    ๕.๔ ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา-มารดา
    ๕.๕ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    ๕.๖ เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัคร ฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยให้ผู้สมัคร ฯ ตรวจสอบรายละเอียดการเขียนข้อความการรับรองสำเนาที่ถูกต้องและข้อมูลต่าง ๆ ในระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกอง ทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หน้า ๓ ข้อ ๓.๑.๑

หมายเหตุ :
         ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง  ผู้สมัครสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง