Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง)

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1.1 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 3 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์)

1.2 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ)

1.3 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับช่าง 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

1.4 พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

พยาบาลทหาร(สามเหล่าทัพ)พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

ไม่มีความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก 

รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร คือ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. ถึง เป็นต้นไป
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ.เป็นต้นไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ธนาคารแแห่งประเทศไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบส่วน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557 (รับชาย/หญิง)

ไม่มีความคิดเห็น
คุณสมบัติโดยสังเขป  
 • สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ เป็นหรือเคยเป็น นายทหาร หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า  ร้อย เอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการข่าว หรือการสืบสวน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 • รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
 • มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.2 ท่าอากาศยานระนอง
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.4 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
1.5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.6 ท่าอากาศยานขอนแก่น
1.6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 30 ทุน

ไม่มีความคิดเห็น
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เที่ยบเท่า ซึ่งรองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ไม่เป็นกำลังศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้รับการลาออกก่อนวันที่ 15 ก.ย. 57)
 3. ก่อนเข้าทำการศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษา 3 ปี

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร. 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุธส่วนหน้า ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.5 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2 – 4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2 – 4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกาลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบารุง มว.บริการ ร้อย.บก. พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 24 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รอง ผบ.หมู่ สนับสนุน ร้อย.บร.กบก.สน.บก.บก.ทท. (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
 • รอง ผบ.หมู่ มว.ปล.ร้อย.รวป.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. (อตรา ส.อ.) จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
 1. เพศชาย
 2. นชท.ภาคสมทบ. อส.ทพ. และบุคคลพลเรือน ที่มีสถานะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว หรือผู้สำเร็จหลักสูตร นศท.ปีที่ 3 ขึ้นไป)
 3. อายุไม่เกิน 26 บริบูรณ์
 4. คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

ประมาณเดือน พ.ย. 2557

เว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126
.......................................

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
(๒)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม มาตรา ๔๑ คือ
(๑)โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก)ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษา และแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็น ยังอยู่ในระดับ ต่ำกว่า ๓/๖๐ หรือ ลานสายตาโดยเฉลี่ย แคบกว่า ๑๐ องศา
(ข)สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษา และแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็น ยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ำกว่า ทั้งสองข้าง
(ค)สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเดอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเดอร์ทั้งสองข้าง
(ง)ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ)ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ)โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช)กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง

(๒)โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก)หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบ ต่อวินาทีหรือมากกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข)หูชั้นกลางอักเสบ เรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค)เยื่อแก้วหูทะลุ ทั้งสองข้าง

(๓)โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก)หัวใจหรือหลอดเลือดพิการ อย่างถาวร จนอาจอันตรายร้ายแรง
(ข)ลิ้นหัวใจพิการ
(ค)การเต้นของหัวใจผิดปกติ อย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง)โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และ อาจเป็นอันตราย
(จ)หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ)หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะ โป่งพอง หรือผิดปกติ ชนิดที่อาจเป็นอันตราย

(๔)โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก)โรคเลือด หรือ อวัยวะสร้างเลือด ผิดปกติ อย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ข)ภาวะม้านโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไม่หาย และ อาจเป็นอันตราย

(๕)โรคของระบบหายใจ
(ก)โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
(ข)โรคหลอดลมพอง (Brrooonchiectasis)
(ค)โรคหืด (Asthma)
(ง)โรคของระบบหายใจ ที่ทำให้สมรรถภาพปอด ลดลง อย่างถาวรจน Forced Expiratory Volume in One Second ต่ำกว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าปกติ

(๖)โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก)ไตอักเสบ เรื้อรัง
(ข)กลุ่มอาการไตพิการ (Nephritic Syndrome)
(ค)ไตวาย เรื้อรัง
(ง)ไตพองเป็นถุงน้ำ แต่กำเนิด (Polycystic Kidney)

(๗)โรคหรือความผิดปกติ ของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก)ข้ออักเสบเรื้อรัง จนกระดูกเปลี่ยนรูป
(ข)แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง ผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๑.แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษา ด้วยวิธีใหม่ที่สุด แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
๒.นิ้วหัวแม่มือด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๓.นิ้วชี้ของมือด้วน ตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔.นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๕.นิ้วหัวแม่เท้าด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๖.นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๗.นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
๘.นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วน จนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
(ค)คอเอียงหรือแข็งทื่อ ชนิดถาวร
(ง)กระดูกสันหลังโก่ง หรือคดหรือแอ่น จนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อ ชนิดถาวร
(จ)กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contractuure) จนเป็นผลให้ อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ใช้การไม่ได้

(๘)โรคของต่อมไร้ท่อ และภาวะผิดปกติ ของเมตะบอลิสัม
(ก)ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไป อย่างถาวร
(ข)ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อย ไปอย่างถาวร
(ค)ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติ อย่างถาวร
(ง)เบาหวาน
(จ)ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีค่าดัชนี ความหนาของร่างกาย (Body MassIndex) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ)โรคหรือความผิดปกติ เกี่ยวกับ เมตะบอลิสัม ของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลยสาร น้ำ อีเล็กโทรลัย และกรดด่าง ตลอดจน เมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย

(๙)โรคติดเชื้อ
(ก)โรคเรื้อน
(ข)โรคเท้าช้าง
(ค)โรคติดเชื้อเรื้อรัง ระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้

(๑๐)โรคทางประสาทวิทยา
(ก)จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ำกว่านั้น
(ข)ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค)ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
(ง)อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
(จ)สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ)โรคหรือความผิดปกติ ของสมอง หรือไขสันหลัง ที่ทำให้เกิด ความผิดปกติ อย่างมาก ในการเคลื่อนไหว ของแขนหรือขา อย่างถาวร
(ช)กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

(๑๑)โรคทางจิตเวช
(ก)โรคจิต หรือโรคที่ทำให้จิต ผิดปกติ อย่างรุนแรง และถาวร

(๑๒)โรคอื่น ๆ
(ก)กระเทย (Hermaphrodism)
(ข)มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค)โรคตับอักเสบเรื้อรัง ชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)
(ง)ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ)คนเผือก (Albino)
(ฉ)โรคลูปัสอิธิมาโตซัส ทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช)กายแข็ง ทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ)รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
๑.จมูกโหว่
๒.เพดานโหว่หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ลงชื่อ) เสนาะ เทียนทอง
(นายเสนาะ เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน การกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้จึงยังไม่สอดคล้องกับสภาพของความพิการ ทุพพลภาพ หรือ โรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรคเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้เสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ (กฎกระทรวง ฯ นี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๘ ก ลง ๓ มิ.ย.๔๐ หน้า ๑๑)

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชายหรือหญิง)เข้าเป็นเภสัชกรอัตราจ้าง และนักกิจกรรมบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 • นักกิจกรรมบำบัด เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
 • เภสัชกรอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ฝ่ายบริการสุขภาพ  จำนวน 1 อัตรา
   
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นทหารกองหนุน)
 2. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สำเร็จการศึกษา วทบ.นักกิจกรรมบำบัด และได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว
 3. ตำแหน่ง เภสัชกร สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี(บริบาลเภสัชกรรม) และได้ใบอณุญาติประกอบวิชาชีพฯ แล้ว
รับสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ในเวลาราชการ) หรือส่งประวัติการศึกษาและทำงาน ทางอีเมล์ ที่  anek.b@navy.mi.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ก.ย. 57 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 245 700 ต่อ 69031 

ดูรายละเอียดรับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ได้ที่นี่

ดูรายละเอียดรับสมัคร เภสัชกรอัตราจ้าง ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองบิน 7 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาล กองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศกองบิน 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7
--------------------------
ด้วย กองบิน 7 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมต่าง ๆ เช่น ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย แนะนาผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปาก และฟัน จัดเตรียม ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยการส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ช่วยดูดเลือดและน้ำลาย ผสมยาหรือวัสดุทันตกรรม อย่างอื่นตามที่ทันตแพทย์มอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรมอย่างง่าย เช่น การผสมผงพิมพ์ปาก การเทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ ทาสถิติการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

มทบ.24 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 2. ช่างไฟ้ฟ้าและประปา จำนวน 1 อัตรา
 3. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
 4. ช่างเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี
 • ไม่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • พนักงานธุรการ ชายหรือหญิง การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านงานสารบรรณ พิมพ์ดีดภาษาไทย และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ช่างไฟ้ฟ้าและประปา  ชาย ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ้ฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,เทคนิควิศวกรรมไฟ้ฟ้า
 • ช่างไม้ ชาย ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง
 • ช่างเครื่องมือสื่อสาร ชายหรือหญิง ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ก.ย. 2557 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานราชการ คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะและเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ช่างสาธารณูปโภค 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างสาธารณูปโภค 2 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 11280 บาท)
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เพศชาย บิดามารดา สัญชาติไทย โดยกำเนิด
 2. เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
 3. การศึกษา ปวช.ช่างไฟฟ้าหรือช่างก่อสร้าง
 4. ไม่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
รับสมัคร 8-16 ก.ย. 2557 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด 0 4425 5530 - 9 ต่อ 22232

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดทหารบกน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานราชการ และเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เสมียนการเงิน ( ชกท.730,731 ) ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกน่าน ( อัตราสิบเอก ) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง เสมียนการเงิน ( ชกท.730,731 ) ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกน่าน(อัตราสิบเอก)จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ขอบเขตการสอบคัดเลือก
 • ระเบียบงานสารบรรณ : ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2555
 • ความรู้สถานการณ์ทั่วไป : ด้านการเมือง , เศรษฐกิจ , สังคมจิตวิทยาและการทหารจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 16 กันยายน 2557
 • ความรู้เกี่ยวกับบัญชี , การเงินและการธนาคาร , ธุรกิจทั่วไปและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ความรู้ทางด้านวิชาการตามคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคปฏิบัติ : ทดสอบความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ : ความเหมาะสมในการรับราชการทหาร , บุคลิกภาพ , ท่วงทีวาจา ,
ประสบการณ์ , ความสามารถพิเศษ , ปฏิภาณไหวพริบและวิสัยทัศน์

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ
เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดทหารบกน่าน เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
จังหวัดทหารบกน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพศชายเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ และปฏิบัติงานในตำแหน่งนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ช่างไฟฟ้า – ประปา ( ชกท.355 ) แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกน่าน (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.2ช่างไม้ ( ชกท.594 ) แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกน่าน (อัตราสิบเอก)จำนวน 1 อัตรา
1.3 ช่างทาสี ( ชกท.440) แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกน่าน (อัตราสิบเอก)

คุณสมบัติของเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า – ประปา แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกน่าน กลุ่มงานเทคนิค
รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า

ช่างไม้ แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกน่าน กลุ่มงานเทคนิค รับสมัครผู้ที่
สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง

ช่างทาสี แผนกยุทธโยธา จังหวัดทหารบกน่าน กลุ่มงานเทคนิค รับสมัครผู้ที
สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมมีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.57 ถึง 18 ก.ย.57 ในเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัครทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 25 จำนวน 164 นาย

ไม่มีความคิดเห็น
**ทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) อาสาสมัครเพราะฉะนั้น ผู้สมัครได้คือ ผู้ที่ยังไม่เกณฑ์ทหาร หรือจับได้ฉลากดำ (ไม่รับทหารกองหนุนจาก นศท.หรือทหารกองประจำการปลดแล้ว)**

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) 
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุ 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2532-2539)
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน  
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (เว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเตือนบุคคลแอบอ้างเป็นนายทหารสัญญาบัตร เรียกรับเงินเพื่อสอบเข้ารับราชการทหารใน กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ไม่มีความคิดเห็น

ด้วยปรากฎว่า นาย รัชวุฒิ รัศมีวงศ์โสภา แอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร สังกัด จทบ.ปน. และสวมเครื่องแบบ ร.อ. และแอบอ้างว่าสามารถนำผู้เสียหายเข้าทำงานที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้ ทั้งเรียกรับเงิน โดยอ้างว่าโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยมีการปลอมแปลงลายเซ็นต์แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย โดยผู้ถูกหลอกหลวงได้แจ้งความไว้แล้วที่ สภ.นราธิวาส เมื่อ 13 ส.ค. 57

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

มณฑลทหารบกที่ 15 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างทาสี จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557 รอบแรก

ไม่มีความคิดเห็น

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น