บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 7 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาล กองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกองบิน 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7
--------------------------
ด้วย กองบิน 7 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมต่าง ๆ เช่น ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย แนะนาผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปาก และฟัน จัดเตรียม ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยการส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ช่วยดูดเลือดและน้ำลาย ผสมยาหรือวัสดุทันตกรรม อย่างอื่นตามที่ทันตแพทย์มอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรมอย่างง่าย เช่น การผสมผงพิมพ์ปาก การเทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ ทาสถิติการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.1.1 เป็นเพศหญิง
3.1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3.1.3 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
3.1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.1.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.1.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.1.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
3.1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3.1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3.2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
3.2.3 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา จำนวน 1 ชุด) ดังนี้
4.2.1 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.2.2 ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร และใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
4.2.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4.2.4 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4.2.5 สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

5. การสอบคัดเลือก
กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7

6. การติดต่อสอบถาม
ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 7 ในเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 7726 8200 ต่อ 6–5215

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 7