บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 30 ทุน

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
  1. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เที่ยบเท่า ซึ่งรองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ไม่เป็นกำลังศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้รับการลาออกก่อนวันที่ 15 ก.ย. 57)
  3. ก่อนเข้าทำการศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษา 3 ปี
กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตวันอังคารที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 9 ถึงวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ใส่ซองขนาด A4 และใช้ใบปิดหน้าซองที่กำหนด
ภายในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
(จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
ตรวจสอบสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต5 วันหลังจากส่งเอกสาร (3วันหลังจากวันที่สมัคร สำหรับผู้สมัครโครงการ 5.4) จนถึงวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
ทักท้วงสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร
กรณีที่ไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องโดย ส่งโทรสารไปยัง 02-256-4494 หรือ 02-256-4454 กด 14 เท่านั้น
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน ถึงเวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องโดยส่งโทรสารไปยัง 02-256-4494 หรือ 02-256-4454 กด 14 เท่านั้น
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบกับ กสพท. ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วิชาเฉพาะและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ต
วันพุธที่ 22 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
สอบวิชาเฉพาะ กับ กสพท.วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบ วิชาสามัญ ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
สอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ที่คณะแพทยศาสตร์จัดสอบวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันพุธที่ 7 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณวันพุธที่ 28 มกราคม 2558
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House (ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://www.cuas.or.th)ตามประกาศของ สอท.


สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึง 19 กันยายน 2557 ได้ที่นี่ http://admission.md.chula.ac.th/

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่