บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

มทบ.24 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
  1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ช่างไฟ้ฟ้าและประปา จำนวน 1 อัตรา
  3. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
  4. ช่างเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี
  • ไม่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
  • พนักงานธุรการ ชายหรือหญิง การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านงานสารบรรณ พิมพ์ดีดภาษาไทย และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ช่างไฟ้ฟ้าและประปา  ชาย ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ้ฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,เทคนิควิศวกรรมไฟ้ฟ้า
  • ช่างไม้ ชาย ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง
  • ช่างเครื่องมือสื่อสาร ชายหรือหญิง ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ก.ย. 2557 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่