บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับสมัครทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 25 จำนวน 164 นาย

**ทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) อาสาสมัครเพราะฉะนั้น ผู้สมัครได้คือ ผู้ที่ยังไม่เกณฑ์ทหาร หรือจับได้ฉลากดำ (ไม่รับทหารกองหนุนจาก นศท.หรือทหารกองประจำการปลดแล้ว)**

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) 
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุ 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2532-2539)
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน  
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (เว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท)


หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 จำนวน 1 ชุด
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

กำหนดการทดสอบ/ตรวจโรค
  • ทดสอบร่างกาย  วันที่ 13 ต.ค.57 เวลา 0800-1200
  • ประกาศผลขั้นที่ 1 วันที่14 ต.ค.57เวลา 0700
  • ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) วันที่ 14 ต.ค.57เวลา  0800-1630
  • สัมภาษณ์/ตรวจโรค วันที่ 15 ต.ค.57เวลา0800-1630
  • ประกาศผลครั้งสุดท้าย วันที่ 16 ต.ค.57เวลา 0900
  • รายงานตัวเข้ารับการฝึก วันที่ 1 พ.ย.57เวลา 0830-1630
 
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2- 12 ต.ค. 57
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรบ้านเมือง (036) 412648  ทหาร 37724,37725 มือถือ 081-9918415 ,084-8798105

ดูรายละเอียดการรรับสมัครได้ที่นี่

เว็บไซต์ www.rangerth.com