บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

จังหวัดทหารบกน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานราชการ และเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เสมียนการเงิน ( ชกท.730,731 ) ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกน่าน ( อัตราสิบเอก ) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่ง เสมียนการเงิน ( ชกท.730,731 ) ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกน่าน(อัตราสิบเอก)จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ขอบเขตการสอบคัดเลือก
  • ระเบียบงานสารบรรณ : ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2555
  • ความรู้สถานการณ์ทั่วไป : ด้านการเมือง , เศรษฐกิจ , สังคมจิตวิทยาและการทหารจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 16 กันยายน 2557
  • ความรู้เกี่ยวกับบัญชี , การเงินและการธนาคาร , ธุรกิจทั่วไปและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ความรู้ทางด้านวิชาการตามคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคปฏิบัติ : ทดสอบความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ : ความเหมาะสมในการรับราชการทหาร , บุคลิกภาพ , ท่วงทีวาจา ,
ประสบการณ์ , ความสามารถพิเศษ , ปฏิภาณไหวพริบและวิสัยทัศน์

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ
เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่