Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนฯ ปีงบประมาณ 55

ไม่มีความคิดเห็น
กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
มี 2 ข่าวนะครับ คือ นายทหารประทวนจำนวน 6 อัตรา และพนักงานราชการ 1 อัตรา
  
ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 1.นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (เฉพาะเพศ ชาย) จำนวน 6 อัตรา
เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ม.2  จังหวัดอุตรดิตถ์
เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ม.พัน 1 รอ. จังหวัดกรุงเทพ
เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
เสมียนการเงิน (ชกท. 731) จทบ.ป.น. จังหวัดปัตตานี
เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีน
เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ดูรายละเอียดการรับสมัครน.ประทวนได้ที่นี่ 

2.พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงิน และบัญชี 1 อัตรา(เฉพาะเพศ หญิง)
ดูรายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการได้ที่นี่

รับสมัคร 26 พ.ย.- 16 ธ.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 ธ.ค. 54
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624 เว็บไซต์ http://www.findept.com/indexnew.html

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนช่างฝีมือทหารรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

4 ความคิดเห็น
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ระดับ ปวช. ๒ ภาค
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๑. ภาคปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ)
มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
- เป็นชายโสด เกิด ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๓๗ - ๓๑ มี.ค.๔๐
๒. ภาคสมทบ (นักเรียนไป-กลับ จบแล้วไม่ผูกพันกับทางราชการ)
มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๓)
- เป็นชายโสด หญิงโสด

จำหน่ายใบสมัคร : ๑๕ ธ.ค.๕๔ – ๑๒ ก.พ.๕๕
สถานที่  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน ๓๐ (อาลาดิน) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
สมัครทางไปรษณีย์: ๒๒ ธ.ค.๕๔ – ๑๕ ม.ค.๕๕
สมัครด้วยตนเอง : ๔ – ๑๒ ก.พ.๕๕ (๙ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๕ (เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.)
สถานที่  อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ติดต่อ-สอบถาม : โทร. ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๐, ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๙
๐ ๒๕๑๑ ๐๑๑๗, ๐ ๒๕๑๑ ๐๖๑๘ http://www.mtts.ac.th
 
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

4 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕)
๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ๓๑ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๓๘) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๕ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการใน ทหารปืนใหญ่ ปี 55

25 ความคิดเห็น
การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเพื่อบรรจุในหน่วยกำลังรบเหล่าทหารปืนใหญ่ ปี 2555
ห้วงระยะเวลาการดำเนินการ
รับสมัครตั้งแต่ 18 -27 ม.ค. 55 เวลา 0800-1600 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสอบภาควิชาการ  5 ก.พ. 55 เวลา 0800-1200
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 9 ก.พ. 55
การสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย 13-15 ก.พ. 55 ทดสอบร่างกาย 0800-1200 สัมภาษณ์  1300-1600
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 23 ก.พ. 55  รายงานตัวทำสัญญาวันที่ 27-29 ก.พ. 55 เวลา 0800-1600
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 54 หรือขอรับตรงได้ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 076-486 433 ถึง 4 ต่อ 39023 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

25 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

34 ความคิดเห็น
ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก  มี 2 ข่าวงานนะครับ ได้แก่การสอบฯ นายทหารประทวน และการสอบคัดเลือกพนักงานราชการประจำปีประมาณ 2555
เรื่องที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ  กรมการสารวัตรทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เหล่า สห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒ อัตรา  ดังนี้
 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ๑.๑ เสมียน  สห.ทบ.  จำนวน   ๑    อัตรา
  ๑.๒ พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ. จำนวน   ๑   อัตรา 

34 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

24 ความคิดเห็น
กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท. 631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-พลขับ (ชกท. 120) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-พลขับ (ชกท. 640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-พลสูทกรรม (ชกท. 940) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
-เสมียนกองบังคับการ (ชกท. 710) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
-เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท. 711) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-เสมียนส่งกำลัง (ชกท. 760) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
-เสมียนการเงิน (ชกท. 730) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์(ยกเว้น พลขับต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป)

การรับสมัคร
-รับสมัคร 21 พ.ย.-9 ธ.ค. 54 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ดเว้นวันหยุดราชการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13 ธ.ค. 54
-กรรมการออกข้อสอบ วันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 0500
-สอบคัดเลือก 15-16 ธ.ค. 54 0900
-ประกาศผลสอบ วันที่ 20 ธ.ค. 54 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด
-รายงานตัวพิมพ์รายนิ้วมือ 29 ธ.ค. 54
-รายงานตัวทำสัญญา 30 ธ.ค.54
กำหนดการสอบตำแหน่งพลขับ ที่ รร.กรมการขนส่งทหารบกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วิชาที่สอบ
-แบบธรรมเนียม   25 คะแนน
-เทคนิคอาวุธ      15 คะแนน
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง    20 คะแนน(ภาคทฤษฎี)
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง    20 คะแนน(ภาคปฏิบัติ)
-สอบสัมภาษณ์      10 คะแนน
-ทดสอบร่างกาย     10 คะแนน
สอบถามรายระเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 6 ในเวลาราชการ 043-563 058 ถึง 9 ต่อ 25511 และ 25512
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

24 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลพัฒนาที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

2 ความคิดเห็น
ประกาศกองพลพัฒนาที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
กองพลพัฒนาที่ ๓ มีความประสงค์ จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐,๑๒๐) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง ช่างยานยนตล้อ (ชกท.๖๓๑) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือกล (ชกท.๖๒๒) จำนวน ๑ อัตรา

2 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ ๕ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2555

ไม่มีความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ ๕ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
กองพลทหารราบที่ ๕    มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน    เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  (อัตราสิบเอก)  สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗ อัตรา โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งอัตราที่บรรจุ
            ๑.๑ ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.๖๔๐) และ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐)    จำนวน   ๑๒  อัตรา
            ๑.๒ ตำแหน่ง เสมียนพิมพิ์ดีด (ชกท.๗๑๑)    จำนวน    ๑   อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.๖๓๑) และ ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) จำนวน   ๓   อัตรา 
๑.๔ ตำแหน่ง พลสูทกรรม   (ชกท.๙๔๐)       จำนวน   ๑    อัตรา 

รับสมัคร ตั้งแต่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  -  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘๓๐ ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ)  สถานที่รับสมัคร  กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕   ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครสอบบรรจุ นายทหารชั้นประทวน 3 อัตรา

11 ความคิดเห็น
 มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จว.เชียงใหม่ รับสมัครสอบบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารชั้นประทวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
-นายสิบประปา ผยย.มทบ.33   1 อัตรา 
-เสมียนพลาธิการ ผพธ.มทบ.33   1 อัตรา 
-พลขับ บก.ร้อย.ร้อย.สห.มทบ.33  1 อัตรา 
ขายใบสมัครถึงวันที่ 9 ธ.ค.54
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 053 -241644 ต่อ 75020
เพื่อนสัสดีเชียงใหม่ คนเมือง แจ้งข่าวมาครับติดต่อสอบถามหน่วยฯ ดูนะครับ

11 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

พล.ร.9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2555

75 ความคิดเห็น
พล.ร.9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2555 จำนวน 14 ตำแหน่ง
เสมียน จำนวน    3  นาย  อะไหล่ 35
พลขับรถ จำนวน  7  นาย  อะไหล่ 35
ช่างยนต์ จำนวน  2 นาย   อะไหล่ 20
อื่นๆ 2

รับสมัครตั้งแต่ 28-30 พ.ย.54 ฯณ ร้อย.บก.พล.ร.9เวลา 0900-1500

ติดต่อสอบถาม
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51406 , 51451

75 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

16 ความคิดเห็น
กองพลพัฒนาที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง กรมทหารช่างที่ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง พลขับรถ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ จำนวน ๑ อัตรา

16 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กำหนดการ กองทัพบกประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2555

28 ความคิดเห็น
การแนะแนวการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบก

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
ทภ.๓

๒๓  - ๒๕ พ.ย.๕๔ การแนะแนวฯ จว. เชียงใหม่
๒๖ -  ๒๘ พ.ย.๕๔ การแนะแนวฯ  จว. พิษณุโลก กคพบ.ฯ, กยข.ฯ
ทภ.๑

๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. ลพบุรี
๒ - ๓ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. ราชบุรี กคพบ.ฯ, กยข.ฯ
ทภ.๒

๑๒ -  ๑๔ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. อุดรธานี
๑๕ -  ๑๖ ธ.ค.๕๔  การแนะแนวฯ  จว. อุบลราชธานี
๑๗ -  ๑๙  ธ.ค.๕๔  การแนะแนวฯ  จว. นครราชสีมา กคพบ.ฯ, กยข.ฯ
ทภ.๔

๒๑ -  ๒๓ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. นครศรีธรรมราช
๒๔ - ๒๖ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. ชุมพร กคพบ.ฯ, กยข.ฯ

28 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปี 2555

80 ความคิดเห็น
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จำนวน ๖๒ ตำแหน่ง 
จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและหญิง
-จำนวน ๖๐ ตำแหน่ง ในกลุ่มตำแหน่งวิทยาศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งศิลปศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งศาสนศาสตร์ และกลุ่มตำแหน่งการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เพศชาย
-จำนวน ๑ ตำแหน่ง ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์หรือสาขายานยนต์ และระดับปริญญาโท/เอก ทั้งชายและหญิง
-จำนวน ๑ ตำแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๔ ถึง ศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ม.ค. ๕๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยสี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗, ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๐,๘๙๑๐๙

-กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์


-กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
  ดูรายละเอียดได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  
 กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/aticle2.html  
โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109

80 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรม ทพ.49 รับสมัคร อส.ทพ.หญิง 60 อัตรา

38 ความคิดเห็น
กอง ทัพภาคที่ ๔ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง หมวดทหารพรานหญิงที่ ๔๖ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดตั้งหน่วยใหม่ มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  (ในระยะแรกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้.-

๑.    คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑         เป็นสตรีโสด ( ไม่มีพันธะทางครอบครัว )
๑.๒         สัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๑.๓         มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติงานในสนามได้
๑.๔         มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
๑.๕         มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนขึ้นไป ( ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
๑.๖         มีความสมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.    เอกสารประกอบการสมัคร ( อย่างละ ๒ ฉบับ/ชุด )
๒.๑        ใบสมัครผู้อาสาสมัครไปปฏิบัติราชการในหน่วยทหารพราน ( ติดรูปถ่าย )
๒.๒        สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้สมัคร, บิดา, มารดา ) 
๒.๓        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้สมัคร, บิดา, มารดา ) 
๒.๔        สำเนามรณบัตรกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
๒.๕        สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  ( ถ้ามี )
๒.๖        สำเนาวุฒิการศึกษา
๒.๗        สำเนาวุฒิการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ( ถ้ามี )
๒.๘        ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ( โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ )
๒.๙        รูปถ่าย ขนาด  ๓ x ๔ ซม. จำนวน  ๔  รูป
๓.        กำหนดการรับสมัคร     :    ตั้งแต่  ๑๕ พ.ย.๕๔ – ๑๐ ธ.ค.๕๔ 
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

38 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา ส.อ และ พล.อส. ประจำปี 2555

51 ความคิดเห็น
กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา ส.อ และ พล.อส. ประจำปี 2555 ได้แก่
1.รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 16 อัตรา 
2.รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตรา พล.อส.)จำนวน 25 อัตรา

51 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 8 อัตรา

5 ความคิดเห็น
กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.ช่างเครื่องมือกล ๑ อัตรา
๒.เสมียนพิมพ์ดีด  ๑ อัตรา
๓.เสมียนธุรการกำลังพล ๑ อัตรา
๔.เสมียนกองร้อย ๑ อัตรา
๕.ช่างวิทยุ ๑ อัตรา
๖.ช่างไฟฟ้า ๑ อัตรา
๗.ช่างยานยนต์ล้อ ๑ อัตรา
๘.ช่างยานยนต์ ๑ อัตรา

5 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปี 2554

82 ความคิดเห็น
ประกาศกองพลทหารราบที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ด้วย กองพลทหารราบที่ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน ๑๑ อัตรา ดังนี้.-

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก
๑.๑ พลขับรถ กองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พลขับรถ กองพันทหารม้าที่ ๘ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๓ พลขับ กรมทหารราบที่ ๘ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ พลขับ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ พลขับรถ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๖ พลขับรถ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๗ พลขับรถ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๘ เสมียนกองร้อย กองพันทหารช่างที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๙ นายสิบกระสุน กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา

82 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราการเป็น นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2555

7 ความคิดเห็น
ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2555
 

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2555

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1ตำแหน่ง เสมียน (ชกท. 710) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
1.2ตำแหน่ง พลขับ (ชกท. 640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 9 ธ.ค. 54 ณ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
สอบคัดเลือก 15 ธ.ค. 54 ณ อาคาร 1 ชั้น 3 กองการศึกษา รร.ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศผลสอบ 16 ธ.ค. 54 ณ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 0900 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 032-542 455-8 ต่อ 54014,54016

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

20 ความคิดเห็น
ประกาศกองพลทหารราบที่ ๔
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ
กองพลทหารราบที่ ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.)
ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๔ จำนวน ๑๕ อัตรา 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) ๓ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐,๗๑๐,๗๑๑,๗๑๖,๗๖๐) ๙ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.๖๓๕) ๑ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ (ชกท.๖๓๑) ๑ อัตรา
๑.๕ ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.๓๑๒) ๑ อัตรา

20 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครนายทหารประทวน ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปี 2554

59 ความคิดเห็น
 ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
(อัตรา ส..) จำนวน ๓๒ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้.-
                   . ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                        .๑ ช่างไม้                             จำนวน      ๑   อัตรา
                        .๒ พลขับรถ                          จำนวน      ๖   อัตรา
                        ๑.๓ พนักงานวิทยุ                    จำนวน      ๖   อัตรา
                        ๑.๔ เสมียน                              จำนวน      ๓   อัตรา
                        ๑.๕ ช่างซ่อมวิทยุ                    จำนวน      ๒   อัตรา
                        ๑.๖ พลสลับสาย                      จำนวน     ๑   อัตรา
                        ๑.๗ พลทางสาย                       จำนวน      ๒   อัตรา
                        ๑.๘ นายสิบศูนย์ข่าว                 จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๙ นายสิบส่งกำลัง                  จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๐ พนักงานคลัง                    จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๑ พนักงานส่งกำลังทางอากาศ    จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๒ นายสิบกระสุน                  จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๓ นายสิบน้ำมัน                   จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๔ ช่างยานยนต์ล้อ               จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๕ นายสิบกำลังพล               จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๖ พนักงานพับร่ม                  จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๗ พลวิทยุ                             จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๘ เสมียนพิมพ์ดีด                 จำนวน      ๑   อัตรา

59 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนชายและหญิงเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน

46 ความคิดเห็น
ประกาศกองทัพภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 956 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 อส.ทพ.ชาย จำนวน  896 นาย
2 อส.ทพ.หญิง จำนวน 60 นาย

คณสมบัติ
-การศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
-เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารได้ฯ
-มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีประวัติอาญากรรม ฯ
-เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
-ทหารพรานชายเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 21 - 30 ปีบริบูรณ์
-ทหารพรานหญิง โสด(ไม่มีพันธะทางครอบครัว)อายุ 17 - 29 ปี บริบูรณ์ 
รับสมัคร ตั้้งแต่  14 พ.ย.- 2 ธ.ค. 54
กำหนดการคัดเลือก
ภาควิชาการ 7 ธ.ค. 54
ภาคปฏิบัติ 8 ธ.ค. 54 ทดสอบร่างกาย(ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่ง 2 กม.)
สอบสัมภาษณ์ 9 ธ.ค. 54
ประกาศผลสอบคัดเลือก 15 ธ.ค. 54 ที่ www.3army-rta.com และ http://army-etc.blogspot.com
สอบถามรายละเอียดติดต่อกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก 055 2450 709 ต่อ 73322 หรือ 73334 ในวันและเวลาราชการ


ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่(ลิงค์สำรอง)

46 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อบุคคลตัวสำรองเป็นบุคคลตัวจริง เข้าเป็น นนส.ประจำปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๒/๕๔)

3 ความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อบุคคลตัวสำรองเป็นบุคคลตัวจริง
เข้าเป็น นนส.ประจำปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๒/๕๔)

๓๓๓๓๓
 

ประกาศรายชื่อบุคคลตัวสำรองเป็นบุคคลตัวจริง

เข้าเป็น นนส.ประจำปี ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๒/๕๔)๓๓๓๓๓

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข็าเป็นนายทหารประทวน

1 ความคิดเห็น
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนายทหารประทวน
----------------------------------
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคล
พลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน&ง เสมียน วพม. (ชกท.๗๑๐) (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา (เพศชาย)

1 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

9 ความคิดเห็น
ประกาศกรมการทหารช่างเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ
------------------------------------
ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย
เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
จำนวน ๑๓ อัตรา โดยมีหลัก เกณฑและรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ พลขับรถ จำนวน ๔ อัตรา
๑.๒ เสมียน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ นายสิบชิ้นส่วน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ นายสิบชิ้นส่วนสาย ช. จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ พลวิทยุ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๖ ช่างซ่อมเครื่องมือการช่าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๗ ช่างเครื่องมือกล จำนวน ๑ อัตรา
๑.๘ นายสิบการประปา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๙ นายสิบช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑๐ ช่างเขียนแบบก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา

9 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 2554

ไม่มีความคิดเห็น
รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่ง เสมียน, ช่างเขียนแบบ)
สถานที่รับสมัคร ในเวลาราชการ
แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
-รับสมัคร  7-25 พ.ย.54 
-สอบภาควิชาการ 29 พ.ย. 54
-สอบสัมภาษณ์ 1 ธ.ค. 54
-ประกาศผลสอบ 9 ธ.ค. 54 


ดูรายละเอียดได้ที่นี่

โหลดรายละเอียดได้ที่นี่(ลิงค์สำรอง)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

เปิดแล้วครับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครนายสิบ 32 อัตรา ประจำปี 2554

89 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี
มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 32 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จมัธยมปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์

89 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้าเป็น นายทหารประทวน จำนวน ๓ อัตรา

30 ความคิดเห็น
ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้าเป็น นายทหารประทวน

๑.ด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี ๓ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)จำนวน ๓ อัตรารายละเอียดดังนี้
๑.๑ ตำแหน่ง เสมียน รพ.รร.๖ (ชกท.๗๑๐)(เหล่า ช.)
๑.๒ ตำแหน่ง เสมียน กวฟ.รร.รร.๖ (ชกท.๗๑๐)(เหล่า พ.)
๑.๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ผศก.กพย.รพ.รร.๖ (ชกท.๙๑๒)(เหล่า พ.)

30 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

94 ความคิดเห็น
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ ถึง ๑๒๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

94 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

3 ความคิดเห็น
กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็น
นายทหารประทวน ในตำแหน่ง พลขับ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก)
จำนวน ๑ อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ (๕,๓๔๐ บาท) โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สถิติยอดการสมัครสอบ ยศ.ทบ 54

6 ความคิดเห็น
มีข้อมูลดีขอการสอบปีที่ผ่านมาของ ยศ.ทบ. มาฝากได้อ่านจากกลุ่มๆหนึ่งชื่อกลุ่มบุคคลพลเรือนสอบนายทหารสัญญาบัตร ใน FB ผมว่าน่าสนใจดีเลยเอามาฝากน้องๆทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสอบนะครับ

สถิติยอดการสมัครสอบ ยศ.ทบ 54
ตามที่ ยศ.ทบ.ได้เปิดการจำหน่ายสมุดแนะนำ และใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2554 เพื่อบรรจุตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จำนวน 70 อัตรา โดย ยศ.ทบ.ได้เริ่มจำหน่ายสมุดแนะนำตั้งแต่ 29 พ.ย.-13 ธ.ค.53 รวมทั้งเปิดดำเนินการรับสมัครสอบตั้งแต่ 7-13 ธ.ค.53 ที่ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้มีพลเรือน ทั้งชายและหญิง รวมทั้งทหารกองหนุน เดินทางมาสมัครสอบ สรุปยอดได้ดังนี้

6 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น