บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนช่างฝีมือทหารรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ระดับ ปวช. ๒ ภาค
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๑. ภาคปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ)
มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
- เป็นชายโสด เกิด ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๓๗ - ๓๑ มี.ค.๔๐
๒. ภาคสมทบ (นักเรียนไป-กลับ จบแล้วไม่ผูกพันกับทางราชการ)
มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๓)
- เป็นชายโสด หญิงโสด

จำหน่ายใบสมัคร : ๑๕ ธ.ค.๕๔ – ๑๒ ก.พ.๕๕
สถานที่  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน ๓๐ (อาลาดิน) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
สมัครทางไปรษณีย์: ๒๒ ธ.ค.๕๔ – ๑๕ ม.ค.๕๕
สมัครด้วยตนเอง : ๔ – ๑๒ ก.พ.๕๕ (๙ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๕ (เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.)
สถานที่  อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ติดต่อ-สอบถาม : โทร. ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๐, ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๙
๐ ๒๕๑๑ ๐๑๑๗, ๐ ๒๕๑๑ ๐๖๑๘ http://www.mtts.ac.th
 
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่