บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครนายทหารประทวน ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปี 2554

 ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
(อัตรา ส..) จำนวน ๓๒ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้.-
                   . ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                        .๑ ช่างไม้                             จำนวน      ๑   อัตรา
                        .๒ พลขับรถ                          จำนวน      ๖   อัตรา
                        ๑.๓ พนักงานวิทยุ                    จำนวน      ๖   อัตรา
                        ๑.๔ เสมียน                              จำนวน      ๓   อัตรา
                        ๑.๕ ช่างซ่อมวิทยุ                    จำนวน      ๒   อัตรา
                        ๑.๖ พลสลับสาย                      จำนวน     ๑   อัตรา
                        ๑.๗ พลทางสาย                       จำนวน      ๒   อัตรา
                        ๑.๘ นายสิบศูนย์ข่าว                 จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๙ นายสิบส่งกำลัง                  จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๐ พนักงานคลัง                    จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๑ พนักงานส่งกำลังทางอากาศ    จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๒ นายสิบกระสุน                  จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๓ นายสิบน้ำมัน                   จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๔ ช่างยานยนต์ล้อ               จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๕ นายสิบกำลังพล               จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๖ พนักงานพับร่ม                  จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๗ พลวิทยุ                             จำนวน      ๑   อัตรา
                        ๑.๑๘ เสมียนพิมพ์ดีด                 จำนวน      ๑   อัตรา
                   . คุณสมบัติทั่วไป
              ๒.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
               ๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔  คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ (งดรับผู้สมัครที่เกิดปี พ..๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.. ๒๔๙๗)
              .ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
                  ๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ  ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า
                  ๒.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
                  ๒.๖ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
                ๒.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
                  ๒.๘ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
                  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
        ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                       ๓.๑ ช่างไม้ ( ๑ อัตรา )
                   ๓..เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                   ..๒ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าขึ้นไป  (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ  กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น  มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                            ๓..๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านก่อสร้าง
                      ๓.พลขับรถ  ( ๖ อัตรา )
                              ๓..๑   เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                             ๓.๒.๒   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                            ๓.๒.๓   มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
                      ๓.๓ พนักงานวิทยุ, พลสลับสาย, พลทางสาย, นายสิบศูนย์ข่าว, พลวิทยุ ( ๑๑ อัตรา )
                            ๓..เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                             ๓.๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                            ๓..๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
                             ๓.๓.๔  การใช้วิทยุ และการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น
                       .เสมียน, เสมียนพิมพ์ดีด   ( ๔ อัตรา )
                             ๓..๑ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                            ๓..สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                            ๓..๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
                      ๓.๕ ช่างซ่อมวิทยุ  ( ๒ อัตรา )
                             ๓.๕.๑ เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ปีบริบูรณ์
                             ๓.๕.๒ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
                             ๓.๕.๓ มีความรู้ทางด้านการซ่อมเครื่องไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
                      ๓.๖ ช่างยานยนต์ล้อ  ( ๑ อัตรา )
                             ๓.๖.๑ เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน  อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                             ๓.๖.๒ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการกำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                             ๓.๖.๓ มีความรู้ ความสามารถในด้านซ่อมบำรุงและการรักษาเครื่องยนต์
                      .นายสิบกำลังพล  ( ๑ อัตรา )
                              ๓..เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                          ๓.๗.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                              ๓.๗.๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
                     ๓.นายสิบกระสุน, นายสิบส่งกำลัง, พนักงานส่งกำลังทางอากาศ, พนักงานพับร่ม นายสิบน้ำมัน, พนักงานคลัง  ( ๖ อัตรา )
                             ๓..๑ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
                            ๓..๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
                            ๓..๓ มีความรู้ความสามารถทางด้านพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
                   . หลักฐานประกอบการรับสมัคร
                       .๑ เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา
                       .๒ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
                       .๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา ของผู้สมัคร ฉบับจริงและสำเนา
                       .๔ ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา (กรณีถึงแก่กรรม) ฉบับจริง และสำเนา
                       .๕ เอกสารสำคัญทางทหาร
                             ..๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจาก กรมการรักษาดินแดน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร
                             ๔.๕.๒ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีใบสำคัญผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
                             ..๓ ผู้เป็นทหารกองหนุน ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการมาก่อน ต้องมีใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสุดท้ายที่     รับราชการ
                             ..๔  ผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ฯ  ใช้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (แบบ สด.๙)
                        .๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป  
                        .๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล
                   ๕. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม  ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้
                        ๕.๑ บิดาเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ  จำนวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ)
                        ๕.๒ บิดาพิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ  จำนวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน  (เฉพาะสอบภาควิชาการ)
                        ๕.๓ บิดา, มารดา ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน  เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน ๒ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน (เฉพาะสอบภาควิชาการ)
              ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ  ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วย  ต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป
                   ๖. การสอบภาควิชาการ  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ทำการทดสอบดังนี้
                        ๖.๑ ภาษาไทย        (๒๕ คะแนน)
                        ๖.๒ คณิตศาสตร์      (๒๕ คะแนน)
                        ๖.๓ วิทยาศาสตร์     (๒๕ คะแนน)
                        ๖.๔ ภาษาอังกฤษ     (๒๕ คะแนน)
                   ๗. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
                        ๗.๑ ดันพื้น            (๒๐ คะแนน)
                        ๗.๒ ลุก นั่ง         (๒๐ คะแนน)
                        ๗.๓ ดึงข้อ             (๒๐ คะแนน)
                        ๗.๔ วิ่ง ๑.๖ กม.      (๒๐ คะแนน)
                        ๗.๕ ว่ายน้ำ ๑๐๐ ม.  (๒๐ คะแนน)
                   ๘. การทดสอบภาคปฏิบัติ   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
                   ๙. การสอบสัมภาษณ์   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
                   ๑๐. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก 
                        ๑๐.๑ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ๒๑ พฤศจิกายน ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔     ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ ๑๖๐๐  เว้นวันหยุดราชการ
                       ๑๐.๒ รับสมัคร ใน ๖ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
                        ๑๐.๓ สอบคัดเลือก
                             ๑๐.๓.๑ ใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา ๐๖๓๐-๐๗๐๐ นำกางเกงว่ายน้ำมาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย) 
                          ๑๐.๓.๒ ใน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา  ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี  เวลา ๑๒๐๐        นำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย) 
                               ๑๐.๓.๓ ใน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทดสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์  ณ  กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๐๘๐๐ การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย) 
                            ๑๐.๔ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒   ในวัน และเวลาราชการ

                             ประกาศ       ณ       วันที่        ๔           พฤศจิกายน  พ.. ๒๕๕๔

                                      (ลงชื่อ)           พลโท ศุภรัตน์     พัฒนาวิสุทธิ์
                                                               ( ศุภรัตน์     พัฒนาวิสุทธิ์ )
                                                       ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ