บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปี 2555

กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จำนวน ๖๒ ตำแหน่ง 
จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและหญิง
-จำนวน ๖๐ ตำแหน่ง ในกลุ่มตำแหน่งวิทยาศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งศิลปศาสตร์, กลุ่มตำแหน่งศาสนศาสตร์ และกลุ่มตำแหน่งการเงิน การบัญชี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เพศชาย
-จำนวน ๑ ตำแหน่ง ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์หรือสาขายานยนต์ และระดับปริญญาโท/เอก ทั้งชายและหญิง
-จำนวน ๑ ตำแหน่ง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๔ ถึง ศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ม.ค. ๕๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยสี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗, ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘-๙ ต่อ ๘๙๑๐๐,๘๙๑๐๙

-กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์


-กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
  ดูรายละเอียดได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  
 กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.radd-atc.com/aticle2.html  
โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109